Bestuur PT - 14 november 2011

Datum: 
14 nov 2011 - 15:30
Locatie: 
Productschap Tuinbouw

1.    Opening
       Conform de afspraken in de Code Goed Bestuur wordt ieder lid dat rechtstreeks belang heeft
       bij een bepaald agendapunt verzocht dat aan het begin van de vergadering te melden

2.    Verslag en besluitenlijst openbare bestuursvergadering d.d. 19-9-11 ter vaststelling

3.    Ingekomen stukken en mededelingen ter kennisname
       a. Ontwikkelingen rond PBO (mondeling)
       b. Voortgang samenwerking schappen (mondeling)
       c. Brief KAVB dd. 26 oktober 2011 – PBO-taken en heffing 2012 en concept-antwoord PT

4.    BBH 3.0 (ter besluitvorming)

5.    Herziene begroting PT 2011 en begroting PT 2012 ter vaststelling

6.    Jaarrekeningen, Jaarplannen en begroting 2012 ter goedkeuring
       a. SMT
       b. BBH
       c. PPH
       d. GFB
       e. HIC
       f. IBC

7.    Verordeningen en besluiten ter vaststelling
       a. Ontwerp-Verordening PT algemene heffing groenten en fruit 2012 + notitie
       b. Ontwerp-Verordening PT bijzondere heffing teelt groenten en fruit 2012 + notitie
       c. Ontwerp-Verordening PT bijzondere heffing handel groenten en fruit 2012 + notitie
       d. Ontwerp-Verordening PT bijzondere heffing verduurzaamde groenten en fruit 2012 + notitie
       e. Ontwerpbesluit heroverweging verordeningen 2011 + notitie
       f. Ontwerp-Verordening tot intrekking van Verordening PT registratie sorteer- en pakstations
          groenten en fruit 2003 + notitie
       g. Ontwerp-Verordening PT retributie export groenten en fruit Japan 2012 + notitie
       h. Ontwerp-Wijziging Verordening PT CO2 sectorsysteem glastuinbouw 2011 + notitie
       i. Ontwerp-Verordening PT vakheffing aanbod bloemkwekerijproducten 2012 + notitie
       j. Ontwerp-Verordening PT heffing handel bloemkwekerijproducten 2012 + notitie
       k. Ontwerp-Verordening PT retributie export bloemkwekerijproducten Japan 2012 + notitie
       l. Ontwerp-Verordening PT vakheffing boomkwekerijproducten 2012 + notitie

8.    Ontwerp voor een nieuw PT – notitie en managementsamenvatting ter vaststelling
       Conform afspraken in de bestuursconferentie van 19 september wordt dit ontwerp eerst
       besproken in de besloten bestuursvergadering, en daarna ter vaststelling voorgelegd in de
       openbare vergadering.

9.    Rondvraag

10.  Sluiting