Afbouw PT

Met ingang van 1 januari 2015 is het Productschap Tuinbouw opgeheven.

Het Regeerakkoord van 29 oktober 2012 heeft bepaald dat organisaties zoals het PT en hun heffingen worden afgeschaft. Per 1 januari 2015 is met het in werking treden van de Wet opheffing bedrijfslichamen de opheffing van het PT een feit. Voor de afwikkeling van nog lopende zaken is de Vereffeningsorganisatie PBO (VOPBO) ingesteld, werkzaam onder verantwoordelijkheid van de Minister van Economische Zaken.

Het PT was erop gericht de belangen van tuinbouwbedrijven en de maatschappij te verbinden voor een rendabele en duurzame productie en afzet van veilige en gezonde voeding en aantrekkelijk en functioneel groen. Het PT bood daartoe een combinatie van overlegplatform, kenniscentrum, collectief budget, wetgevend instrumentarium en uitvoering van EU-marktbeleid. Dit laatste in opdracht van de Rijksoverheid in zogeheten medebewind. Daarnaast voerde het PT in opdracht van de tuinbouwsector taken uit:

  • wetgevende taken: verordeningen met (teelt)voorschriften
  • publieke taken: borgen van voedselveiligheid en plantgezondheid
  • private taken: duurzame innovaties en arbeidsmarkt

De publieke taken zijn ondergebracht bij het ministerie van EZ. Het betreft de (medebewinds)taken uitvoering van het EU-marktbeleid, EU-schoolfruitregeling en het CO2 Sectorsysteem Glastuinbouw en de taken voedselveiligheid en plantgezondheid.

Voor de publiek-private PT-taken is de belangstellingsregistratie ingericht om te komen tot goede overdracht. Dit proces heeft op 12 november 2013 geleid tot besluitvorming in het PT-bestuur over de overdracht van ruim 35 taken.

Heffingen
Op 20 december 2012 besloot het PT-bestuur te streven naar een minimum heffing over 2013. Het bestuur gaf te kennen dat als bestaande reserves afdoende zouden zijn, er een nultarief zou gelden.  Dankzij goed inzicht in de uitputting van financiĆ«le reserves, is het PT-bestuur in dit voornemen geslaagd. Voor het merendeel van de ondernemingen in de tuinbouw legde het PT over 2013 geen heffing meer op. Dit is het geval voor ondernemingen werkzaam in de teelt, import en handel in bloemen, de boomkwekerij, de hoveniers en groenvoorzieners, de champignonteelt en de verwerking van groenten, fruit en uien. Voor de andere geledingen werd nog een (beperkte) heffing voorzien.

Klik hier voor meer informatie over de heffingen.

Achtergrondinformatie