Bloemkwekerij: investeringen in projecten via het Productschap Tuinbouw in 2012

Eind oktober 2012 kondigde het Regeerakkoord aan dat organisaties zoals het PT en hun heffingen worden afgeschaft. Het PT-bestuur besloot daarop dat 2013 in het teken staat van een zorgvuldige afbouw en overdracht van taken. Het streven is de heffing over 2013 tot een minimum te beperken. Als de opbrengst van de heffing over 2012 en de reserves samen afdoende zijn om de activiteiten en projecten in 2012 en 2013 te financieren, zal een nultarief gelden. Op 25 juni besloot het PT-bestuur het heffingtarief voor de bloemkwekerij (aanbod en handel) over 2013 op nul te zetten. Het bestuur volgde daarmee het advies van de PT-commissie Sierteelt & Groen.

Vorig jaar leidde een reorganisatie al tot een kleiner PT met een beperkt aantal taken. Het bestuur verlaagde het heffingtarief over 2012 toen met 30% ten opzichte van het jaar ervoor. Met de heffing over 2012 brengen de ondernemers in de bloemkwekerij 16,5 miljoen euro bij elkaar. Iedere sector bepaalt zelf via zijn vertegenwoordigers in de PT-commissies en het PT-bestuur in welke activiteiten wordt geïnvesteerd. Op deze pagina staat een aantal projecten opgesomd waaraan uw geld in 2012 onder meer is besteed.

Promotie – Bloemenbureau Holland
Bloemenbureau Holland organiseert campagnes en activiteiten die zijn gericht op het aantrekken en vasthouden van bestaande consumenten en het verwerven van nieuwe consumenten. Door consumenten te stimuleren meer en vaker bloemen en planten te kopen, wordt gewerkt aan het vergroten van de marktomvang en het verstevigen van het marktaandeel van product uit Nederland.

Plantgezondheid
Het optimaliseren van teelttechniek voor een gezond gewasen minimaliseren van de emissie vraagt veel onderzoek. Ook in 2012 investeerde de bloemkwekerijsector hier via het PT weer fors in. Voorbeelden zijn onderzoek naar Bemesting Alstroemeria, Praktijkgericht groeimodel Gerbera, Precisie irrigatie Chysant. Het onderzoek Kwaliteit Roos bij telen volgens lichtemissie regels geeft telers inzicht in hoe zij het beste resultaat kunnen bereiken en tegelijk de omgeving zo min mogelijk hinder laten ondervinden van licht.

In de bloemkwekerijketen wordt veel onderzoek verricht naar efficiënt transport met zo min mogelijk CO2 uitstoot, onder meer door het gebruik van meerdere varianten. Het onderzoek Kwaliteitsborging Co-modale transportketen maakt zichtbaar hoe de kwaliteit van bloemen en potplanten bij co-modaal transport op een hoog niveau blijft. 

Gewasbescherming
De Coördinatoren Effectief Middelen Pakket (CEMP) zijn verantwoordelijk voor het inventariseren van de knelpunten in het pakket van gewasbeschermingsmiddelen en dragen bij aan het realiseren van nieuwe toelatingen en het uitbreiden of behouden van bestaande toelatingen. Ook zijn de CEMP’s verantwoordelijk voor het aanvragen van toelatingen via het Fonds Kleine Toepassingen. Dit fonds, gefinancierd door het PT en het ministerie van EZ, is speciaal bedoeld voor het realiseren van toelatingen die vanwege de beperkte toepassing voor gewasbeschermingsmiddelenfabrikanten niet rendabel zijn. Specifiek voor de bloemkwekerijsector wordt o.a. onderzoek gedaan naar: Duurzame gewasbescherming roos, Strategieën voor thripsbestrijding in potplanten , Biologische bestrijding van varenrouwmuggen en onderzoek naar de verspreiding en beheersing PIAMV.

Duurzame innovatie
Samen met de overheid wordt binnen het programma Kas als Energiebron geïnvesteerd in een (nagenoeg) klimaatneutrale en economisch rendabele teelt in nieuw te bouwen kassen in 2020. Onderzoek naar de mogelijkheden van een Biobased Economy waarin groene grondstoffen gebruikt worden als vervanging van en aanvulling op een economie gebaseerd op fossiele brand- en grondstoffen. 

Sectorstatistiek en Marktonderzoek
Het benutten van kansen in de markt is van essentieel belang voor de Nederlandse tuinbouw. Hiervoor verzamelt het PT marktinformatie in binnen- en buitenland en voert marktonderzoek uit. Dit resulteert in marktinformatie en een jaarlijks overzicht van de Tuinbouwcijfers.

Wikiplant
Wikiplant is een database van sierteeltproducten die in Nederland verhandeld worden. De database bevat ruim 2.000 producten en is er in de talen Nederlands, Frans, Duits, Engels en Italiaans. Wikiplant wisselt o.a. informatie uit met Plantscope. Een van de eerste gebruikers is Bloemenbureau Holland met de site www.mooiwatplantendoen.nl

DaVinc3i
De Nederlandse sierteeltsector is van wereldklasse. Door virtualisering en internationalisering is dat niet langer vanzelfsprekend. Het onderzoeksprogramma DaVinc3i onderzoekt wat virtueel zaken doen betekent en welke kansen het biedt. Het onderzoek richt zich op Kwaliteitsgestuurde logistiek, » Transportmanagement, Keteninformatie en Verdienmodellen.

Arbeidsmarktcommunicatie
 ‘It’s Alive’ was een imagovormende arbeidsmarktcampagne en heeft tot doel de kennis over de tuinbouw te vergroten en de sector als aantrekkelijke werkgever op het netvlies te krijgen. Jongerenperspectief is consequent het vertrekpunt van de hele campagne. In 2012 gaf 21% van de jongeren aan wel in de tuinbouw te willen werken, in 2010 was dit nog 12%. Hun beeld van werken in de tuinbouw is significant verbeterd: in 2010 had 21% een positief beeld, in 2012 was dit gestegen tot 54%. De campagne is eind 2012 beëindigd.

Met de campagne ‘Groen Werkt’ worden jongeren van 10-14 jaar benaderd om hun interesse te wekken voor, en hen spelenderwijs kennis te laten maken met de veelzijdige wereld van de Nederlandse tuinbouw. In 2012 hebben 8.000 leerlingen in 300 klassen van groep 7/8 van de basisschool het Groen Werkt spel gespeeld. Groen Werkt voor vmbo is een interactieve lesmodule, die leerlingen vijf weken lang uitdaagt om een tuinbouwbedrijf te runnen. In 2012 hebben 40 vmbo klassen door Groen Werkt kennisgemaakt met de tuinbouw.

Meer projecten voor de sector Bloemen zijn te vinden via de zoekfunctie op de site van het PT.