Boomkwekerij: investeringen in projecten via Productschap Tuinbouw in 2012

Eind oktober 2012 kondigde het Regeerakkoord aan dat organisaties zoals het PT en hun heffingen worden afgeschaft. Het PT-bestuur besloot daarop dat 2013 in het teken staat van een zorgvuldige afbouw en overdracht van taken. Het streven is de heffing over 2013 tot een minimum te beperken. Als de opbrengst van de heffing en de reserves samen afdoende zijn om de activiteiten en projecten in 2012 en 2013 te financieren, zal een nultarief gelden. Op 25 juni besloot het PT-bestuur het heffingtarief voor de boomkwekerij over 2012 en 2013 op nul te zetten. Het bestuur volgde daarmee het advies van de PT-commissie Sierteelt & Groen.

Vorig jaar leidde een reorganisatie al tot een kleiner PT met een beperkt aantal taken. Iedere sector bepaalt zelf via zijn vertegenwoordigers in de PT-commissies en het PT-bestuur in welke activiteiten wordt geïnvesteerd. Met de heffing over 2011 bracht de bomensector in 2012 3,4 miljoen euro bijeen. Op deze pagina staat een aantal projecten opgesomd waaraan uw geld in 2012 onder meer is besteed.

Teeltonderzoek
Net als in voorgaande jaren investeerde de sector in een groot aantal onderzoeksprojecten om te komen tot een optimale teelttechniek en een betere beheersbaarheid van ziekten en plagen. Voorbeelden van dit onderzoek zijn Virusarme teelt vaste planten, Beheersing taxuskever, Essenziekte, Bestrijding Verticilium, Beheersing vruchtboomkanker, Bufferzones bacterievuur en Gezonde buxusteelt. In het kader van het onderzoeksprogramma ‘Teelt de grond uit’, is onderzoek gedaan naar  Substraatbedden vaste planten.

In de boomkwekerij biedt LED-belichting met name bij stekken perspectief. In het project Stekken onder LED zijn de mogelijkheden in een meerlaags steksysteem onderzocht. De vier geteste gewassen lieten goede resultaten zien.

Effectief pakket gewasbeschermingsmiddelen
De Coördinatoren Effectief Middelen Pakket (CEMP’s) zijn verantwoordelijk voor het inventariseren van de knelpunten in het pakket van gewasbeschermingsmiddelen en dragen bij aan het realiseren van nieuwe toelatingen en het uitbreiden of behouden van bestaande toelatingen. Ook zijn de CEMP’s verantwoordelijk voor het aanvragen van toelatingen via het Fonds Kleine Toepassingen. Dit fonds, gefinancierd door het PT en het ministerie van EZ, is speciaal bedoeld voor het realiseren van toelatingen die vanwege de beperkte toepassing voor fabrikanten niet rendabel zijn.

Sortimentsonderzoek
Onderzoek naar de toepassing van boomkwekerijproducten  in met name het openbaar groen maakt ook deel uit van het onderzoeksprogramma van het PT. Door eigenschappen als ziektegevoeligheid, waterbergend vermogen en zouttolerantie in kaart te brengen, worden de gebruiksmogelijkheden duidelijk (straatbeplanting, combinaties, dak- en gevelgroen, etc.). Dit om nog beter in te kunnen spelen op de wensen van de eindgebruikers en vernieuwing van het toegepaste sortiment te bevorderen. De sector heeft in 2012 geïnvesteerd in Themaonderzoek, Cultuurwaardeonderzoek laanbomen en Gebruikswaardeonderzoek Laanbomen.

Promotie: Plant Publicity Holand
De sector financierde in 2012 voor het laatst promotie-organisatie Plant Publicity Holland (PPH). Om het budget efficiënt te benutten, promootte PPH door het jaar heen het hele boomkwekerijsortiment bij overheden, woningbouwers, groenontwerpers en -inrichters, in acht landen. Onder meer met de langlopende campagne De Groene Stad en met Entente Florale, verkiezing van de groenste stad en het groenste dorp van Nederland. Doel is de markt te verruimen, door aan te tonen dat een groene omgeving goed is voor het welzijn van mensen, de prijs van het onroerend goed en de sociale cohesie in wijken. Colour your life is de campagne waarmee PPH boomkwekerijgewassen onder de aandacht bracht van consumenten, de tuinvakhandel en journalisten. Doel is meer consumenten naar een verkooppunt te trekken.

Marktonderzoek
Gedurende het grootste deel van 2012 bracht het PT maandelijks de export van boomkwekerijproducten in kaart op basis van de opgaven van exporteurs. Deze gaf inzicht op welke afzetmarkten boomkwekerijproducten uit Nederland het goed deden en waar het moeizaam ging met de verkoop.

Werken in de tuinbouw
‘It’s Alive’, de imagovormende arbeidsmarktcampagne, had tot doel de kennis over de tuinbouw te vergroten en de sector als aantrekkelijke werkgever op het netvlies te krijgen. In 2012 gaf 21% van de jongeren aan wel in de tuinbouw te willen werken, in 2010 was dit nog 12%. Hun beeld van werken in de tuinbouw is significant verbeterd: van 21% in 2010 naar 54% in 2012. De campagne is eind 2012 beëindigd. Met de campagne ‘Groen Werkt’ worden jongeren van 10-14 jaar benaderd om hun interesse te wekken voor, en hen spelenderwijs kennis te laten maken met de veelzijdige wereld van de Nederlandse tuinbouw.

Meer projecten voor de sector Bomen zijn te vinden via de zoekfunctie op de site van het PT.