Champignons en paddenstoelenteelt: investeringen in projecten via het Productschap Tuinbouw in 2011

Eind oktober 2012 kondigde het Regeerakkoord aan dat organisaties zoals het PT en hun heffingen worden afgeschaft. Het PT-bestuur besloot daarop dat 2013 in het teken staat van een zorgvuldige afbouw en overdracht van taken. Het streven is de heffing over 2013 tot een minimum te beperken. Als de opbrengst van de heffing over 2012 en de reserves samen afdoende zijn om de activiteiten en projecten in 2012 en 2013 te financieren, zal een nultarief gelden. Voor de teelt van champignons was de bestemmingsheffing over 2012 al nul. Op 25 juni besloot het PT-bestuur de tarieven voor de teelt van champignons en overige paddenstoelen over 2013 op nul te zetten. Het bestuur volgde daarmee het advies van de PT-commissie Voedingstuinbouw.

Vorig jaar leidde een reorganisatie al tot een kleiner PT met een beperkt aantal taken. Met de heffing over 2012 brengen ondernemers in de teelt van champignons en overige paddenstoelen 0,1 miljoen euro bij elkaar.  Iedere sector bepaalt zelf via zijn vertegenwoordigers in de PT-commissies en het PT-bestuur in welke activiteiten wordt geïnvesteerd. Op deze pagina staat een aantal paddenstoelprojecten opgesomd waaraan uw geld in 2012 onder meer is besteed. In een apart overzicht staan projecten weergegeven waarin u samen met andere ondernemers uit de voedingstuinbouw investeerde.

Promotie
Het GroentenFruit Bureau (GFB) organiseert ook in 2012 campagnes om consumenten te informeren en verleiden tot het eten van meer groenten en fruit. Dit zijn algemene campagnes zoals 2x2 zomerfruit, maar ook een project voor Afzetbevordering champignons www.champignonidee.nl .

Teeltonderzoek
Net als in voorgaande jaren investeerde de sector in een groot aantal onderzoeksprojecten om te komen tot een optimale teelttechniek en een betere beheersbaarheid van ziekten en plagen. Geïnvesteerd is in projecten als Bescherming champignonrassen, Verhoging ziekteweerbaarheid paddenstoelen, Verbetering compost ten behoeve van champignonteelt en Bestrijding champignonmug.

Effectief pakket gewasbeschermingsmiddelen
De Coördinatoren Effectief Middelen Pakket (CEMP’s) zijn verantwoordelijk voor het inventariseren van de knelpunten in het pakket van gewasbeschermingsmiddelen en dragen bij aan het realiseren van nieuwe toelatingen en het uitbreiden of behouden van bestaande toelatingen. Ook zijn de CEMP’s verantwoordelijk voor het aanvragen van toelatingen via het Fonds Kleine Toepassingen. Dit fonds, gefinancierd door het PT en het ministerie van EZ, is speciaal bedoeld voor het realiseren van toelatingen die vanwege de beperkte toepassing voor fabrikanten niet rendabel zijn.

Biobased economy
Plantaardig restmateriaal van teelt kan opnieuw tot waarde gebracht worden en zo een aanvulling vormen op het bedrijfsinkomen. In het project Waarde champost als biobased product worden mogelijkheden voor hergebruik en afzet van champost onderzocht. In een ander project is onderzocht in hoeverre champost bruikbaar is als bouwmateriaal of biomassa.

Klik hier om te zien in welke projecten waarin u samen met andere ondernemers uit de voedingstuinbouw investeerde. Meer projecten voor de paddenstoelensector zijn te vinden via de zoekfunctie op de site van het PT.