Disclaimer

Aansprakelijkheid Het Productschap Tuinbouw heeft bij de totstandkoming van deze website naar beste weten en met de grootste zorg gehandeld. Het Productschap Tuinbouw is, behoudens opzet of grove schuld van het Productschap Tuinbouw, niet aansprakelijk voor schade, in welke vorm dan ook, die is ontstaan als gevolg van onjuistheid, onvolledigheid of onrechtmatigheid van de inhoud van de aangeboden informatie. Het Productschap Tuinbouw is niet aansprakelijk voor het niet toegankelijk, respectievelijk niet beschikbaar zijn van deze website.

Geldigheid van de informatie Aan informatie welke in enige vorm op www.tuinbouw.nl wordt aangeboden met betrekking tot regelgeving kunnen geen rechten worden ontleend. Verordeningen van het productschap worden gepubliceerd in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie.