Energie

Overheid en maatschappij willen het gebruik van fossiele brandstoffen en de emissie van CO2 sterk reduceren. Ook retailers stellen in toenemende mate eisen aan de CO2 footprint van producten. De tuinbouw heeft daarom met de rijksoverheid het convenant Schone en Zuinige Agrosectoren getekend. Ondernemers investeren in duurzame gebouwen en installaties.

Brancheorganisaties zorgen voor afstemming tussen problemen in de praktijk en beleid. De rijksoverheid maakt beleid, wet- en regelgeving en verstrekt innovatiesubsidies. Het Productschap Tuinbouw zorgt voor (co)-financiering van projecten en waar nodig voor de coördinatie van uitvoeringsprogramma’s (bijvoorbeeld Kas als Energiebron).

De tuinbouwsector investeert via het Productschap Tuinbouw in:

  • Het programma ‘Kas als energiebron’, waarmee (in samenwerking met het ministerie van EL&I en LTO Glaskracht Nederland) de toepassing van aardwarmte, kennisontwikkeling voor semi-gesloten kassen en LED’s, het nieuwe telen en de toepassing van biobrandstoffen wordt bevorderd.
  • Deelname in de stuurgroepen Meerjarenafspraken Energie (bloembollen, paddenstoelen, groenten en fruit verwerkende industrie) om samen de convenantdoelen in die sectoren te behalen.
  • Onderzoek, kennisoverdracht en kennisbenutting, zodat ondernemers de kennis toe kunnen passen.
  • Afleggen van verantwoording aan de maatschappij over de bereikte resultaten op het gebied van energiebesparing zodat de rijksoverheid niet met nieuwe wetgeving hoeft te komen.
  • Het CO2-sectorsysteem voor de glastuinbouw. Het schap voert dit uit in medebewind in opdracht van de ministeries VROM en EL&I. Dit zorgt ervoor dat de energiebelasting voor de tuinbouw niet zwaarder is dan in andere energieintensieve bedrijfstakken.
  • Methodieken en protocollen waarmee ondernemingen zelf kunnen berekenen hoeveel CO2-emissie tuinbouwketens veroorzaken en hoe dat kan worden gereduceerd. Het schap zorgt ervoor dat deze methodiek internationaal is geaccepteerd.
  • Nieuwe transportsystemen (bijvoorbeeld het integreren van boot- en railtransporten) om zo een bijdrage te leveren aan de reductie van CO2-uitstoot en wegbelasting (Freshcorridor, Greenrail en de verstrein naar Milaan).

Programma Energie & CO2 + Jaarplan 2013 - oktober 2012