Fruitteelt: investeringen in projecten via het Productschap Tuinbouw in 2012

Eind oktober 2012 kondigde het Regeerakkoord aan dat organisaties zoals het PT en hun heffingen worden afgeschaft. Het PT-bestuur besloot daarop dat 2013 in het teken staat van een zorgvuldige afbouw en overdracht van taken. Het streven is de heffing over 2013 tot een minimum te beperken. De opbrengst van de heffing over 2012 en 2013 en de reserves samen moeten afdoende zijn om de activiteiten en projecten in 2012 en 2013 te financieren. Op 25 juni besloot het PT-bestuur de tarieven van de bestemmingsheffing voor de fruitteelt over 2013 met bijna 50% te verlagen ten opzichte van 2012. Het bestuur volgde daarmee het advies van de PT-commissie Voedingstuinbouw.

Vorig jaar leidde een reorganisatie al tot een kleiner PT met een beperkt aantal taken. Het bestuur verlaagde het tarief van de bestemmingsheffing voor de fruitteelt over 2012 toen al met 30% ten opzichte van een jaar eerder. Met de heffing over 2012 brengen ondernemers in de fruitteelt 1,3 miljoen euro bij elkaar. Iedere sector bepaalt zelf via zijn vertegenwoordigers in de PT-commissies en het PT-bestuur in welke activiteiten wordt geïnvesteerd. Op deze pagina staat een aantal fruitprojecten opgesomd waaraan uw geld in 2012 onder meer is besteed. In een apart overzicht staan projecten weergegeven waarin u samen met andere ondernemers uit de voedingstuinbouw investeerde.

Promotie
Het GroentenFruit Bureau (GFB) organiseert ook in 2012 campagnes om consumenten te informeren en verleiden tot het eten van meer groenten en fruit. Dit zijn algemene campagnes zoals 2x2 zomerfruit, maar ook peerpromotie in Duitsland, Promotie Elstar, Werkfruit en Conference promotie op de Nederlandse markten.

Teeltonderzoek
Net als in voorgaande jaren investeerde de sector in een groot aantal onderzoeksprojecten om te komen tot een optimale teelttechniek en een betere beheersbaarheid van ziekten en plagen. Voorbeelden van dit onderzoek zijn: Rassen blauwe bes, Ontwikkeling van innovatieve spuittechnieken om te kunnen voldoen aan de Kaderrichtlijn Water, Onderzoek perceel steenfruit, Risicovoorspelling zwartvruchtrot peer, Fosfaatonderzoek conference, Gezond fruit aan vitale boom door vruchtdrachtregulatie, Kennisoverdracht fruitteelt, Strategieën voor residuvermindering op houtig kleinfruit, Bestrijding perenbladvlo en Dunning appel met pollenbuisgroei.

Effectief pakket gewasbeschermingsmiddelen
De Coördinatoren Effectief Middelen Pakket (CEMP’s) zijn verantwoordelijk voor het inventariseren van de knelpunten in het pakket van gewasbeschermingsmiddelen en dragen bij aan het realiseren van nieuwe toelatingen en het uitbreiden of behouden van bestaande toelatingen. Ook zijn de CEMP’s verantwoordelijk voor het aanvragen van toelatingen via het Fonds Kleine Toepassingen. Dit fonds, gefinancierd door het PT en het ministerie van EZ, is speciaal bedoeld voor het realiseren van toelatingen die vanwege de beperkte toepassing voor fabrikanten niet rendabel zijn.

Water
Water is essentieel voor de tuinbouw. In het project WaterABC willen de partners in het Platform Duurzame Gewasbescherming de waterkwaliteit verbeteren en de normoverschrijdingen met gewasbeschermingsmiddelen terugbrengen.
Freshmaker levert een prototype om de zoetwaterbehoefte in de zomer beter te kunnen dekken.

Klik hier om te zien in welke projecten waarin u samen met andere ondernemers uit de voedingstuinbouw investeerde. Meer projecten voor de fruitsector zijn te vinden via de zoekfunctie op de site van het PT.