Glasgroententeelt: investeringen in projecten via het Productschap Tuinbouw in 2012

Eind oktober 2012 kondigde het Regeerakkoord aan dat organisaties zoals het PT en hun heffingen worden afgeschaft. Het PT-bestuur besloot daarop dat 2013 in het teken staat van een zorgvuldige afbouw en overdracht van taken. Het streven is de heffing over 2013 tot een minimum te beperken. De opbrengst van de heffing over 2012 en 2013 en de reserves samen moeten afdoende zijn om de activiteiten en projecten in 2012 en 2013 te financieren. Op 25 juni besloot het PT-bestuur de tarieven van de algemene en de bestemmingsheffing voor de teelt van glasgroenten over 2013 beide met 70% te verlagen ten opzichte van 2012. Het bestuur volgde daarmee het advies van de PT-commissie Voedingstuinbouw.

Vorig jaar leidde een reorganisatie al tot een kleiner PT met een beperkt aantal taken. Het bestuur verlaagde het tarief van de bestemmingsheffing voor de glasgroenteteelt over 2012 toen al met 30% ten opzichte van een jaar eerder. Met de heffing over 2012 brengen ondernemers in de glasgroenteteelt 3,3 miljoen euro bij elkaar. Deze heffing wordt momenteel opgelegd. Naar verwachting vindt de afhandeling van de heffing over 2013 eind 2013 / begin 2014 plaats.

Iedere sector bepaalt zelf via zijn vertegenwoordigers in de PT-commissies en het PT-bestuur in welke activiteiten wordt geïnvesteerd. Op deze pagina staat een aantal glasgroentenprojecten opgesomd waaraan uw geld in 2012 onder meer is besteed. In een apart overzicht staan projecten weergegeven waarin u samen met andere ondernemers uit de voedingstuinbouw investeerde.

Promotie
Duitsland is de grootste afnemer van Nederlandse vruchtgroenten. Belangrijk dus om door middel van campagnes van het GroentenFruitBureau (GFB) consumenten te overtuigen dat Nederlandse vruchtgroenten lekker en veilig zijn. Daarnaast organiseert GFB promotiecampagnes voor o.a. tomaat, radijs en kropsla. Via het PT is in 2012 voor de laatste maal een bijdrage geleverd aan het evenement Kom in de Kas.

Teeltonderzoek
Net als in voorgaande jaren investeerde de sector in een groot aantal onderzoeksprojecten om te komen tot een optimale teelttechniek en een betere beheersbaarheid van ziekten en plagen. Voorbeelden van dit onderzoek zijn: Weerbaar substraat, praktijkexperimenten, Bestrijding turkse mot in paprika, Vroege teelt komkommer onder diffuus glas, Gezonde wortels door optimale zuurstof in tomaat, Aanpak zwarte vaten in radijs, Effectiviteit van middelen tegen overmatige wortelgroei, Substraatloos telen paprika, Paprika rassenproef 2012, Systeemaanpak bladluisbestrijding in paprika en onderzoeken naar het Komkommerbontvirus en de overdracht hiervan via insecten.

Effectief pakket gewasbeschermingsmiddelen
De Coördinatoren Effectief Middelen Pakket (CEMP’s) zijn verantwoordelijk voor het inventariseren van de knelpunten in het pakket van gewasbeschermingsmiddelen en dragen bij aan het realiseren van nieuwe toelatingen en het uitbreiden of behouden van bestaande toelatingen. Ook zijn de CEMP’s verantwoordelijk voor het aanvragen van toelatingen via het Fonds Kleine Toepassingen. Dit fonds, gefinancierd door het PT en het ministerie van EZ, is speciaal bedoeld voor het realiseren van toelatingen die vanwege de beperkte toepassing voor fabrikanten niet rendabel zijn.

Water
Water is essentieel voor de tuinbouw. Om te zorgen voor goed water en om te voldoen aan de wetten en regels op het gebied van water, zoals de Europese Kaderrichtlijn water (KRW), is het belangrijk emissies te voorkomen en te zorgen voor goed watermanagement, behandeling van afvalwater en een goede teeltstrategie. Uw sector investeert veel in onderzoek om aan de richtlijnen te voldoen. Voorbeelden hiervan zijn: KRW bestendige glastuinbouw, Goed gietwater uit afvalwater, Toetsing emissiemodel substraatteelt, Praktijkproef ondergrondse waterberging, Doorontwikkeling lysimeter grondgebonden teelten

Duurzaamheid
Duurzaam telen en een duurzame bedrijfsvoering zijn elementen waarmee ondernemers en de sector zich kunnen onderscheiden. Daarom investeert uw sector in duurzaamheid. Voorbeelden van projecten zijn: Platform duurzame glastuinbouw 2012 en residu onderzoek glasgroenten. Veel mogelijkheden voor duurzaamheid zijn te vinden in het tot waarde brengen van reststromen. In 2012 heeft de sector geïnvesteerd in een aantal onderzoeken in het kader van de tuinbouw in de biobased economy. Deze projecten zijn: Tomaten verpakken in tomatenbladVan loof naar natuurlijke gewasbeschermingsmiddelen en Algenteeltsystemen.

Tenslotte werd geïnvesteerd in de Versterking afzetpositie glasgroenten en in het project Glas Werkt!, gericht op het aantrekkelijker maken van werken in de glastuinbouw door het inbrengen van spelelementen en -mechanismen in functionele processen (gamefication).

Klik hier om te zien in welke projecten waarin u samen met andere ondernemers uit de voedingstuinbouw investeerde. Meer projecten voor de glasgroentensector zijn te vinden via de zoekfunctie op de site van het PT.