Handel en verwerkers groenten en fruit: investeringen in projecten via het Productschap Tuinbouw in 2012

Eind oktober 2012 kondigde het Regeerakkoord aan dat organisaties zoals het PT en hun heffingen worden afgeschaft. Het PT-bestuur besloot daarop dat 2013 in het teken staat van een zorgvuldige afbouw en overdracht van taken. Het streven is de heffing over 2013 tot een minimum te beperken. Als de opbrengst van de heffing over 2012 en de reserves samen afdoende zijn om de activiteiten en projecten in 2012 en 2013 te financieren, zal een nultarief gelden. Op 25 juni besloot het PT-bestuur de tarieven voor de algemene heffing voor de handel en voor de algemene en de bestemmingsheffing voor de verwerkers van groenten en fruit op nul te zetten. Het bestuur volgde daarmee het advies van de PT-commissie Voedingstuinbouw.

Vorig jaar leidde een reorganisatie al tot een kleiner PT met een beperkt aantal taken. Het bestuur verlaagde het tarief van de algemene heffing voor de handel in groenten en fruit over 2012 toen al met 30% ten opzichte van een jaar eerder. Met de heffing over 2012 brengen groenten- en fruithandelaren 2,2 miljoen euro bij elkaar, de verwerkers betaalden samen 0,4 miljoen euro. Iedere sector bepaalt zelf via zijn vertegenwoordigers in de PT-commissies en het PT-bestuur in welke activiteiten wordt geïnvesteerd. Op deze pagina staat een aantal projecten specifiek voor de handel in en verwerking van groenten en fruit opgesomd waaraan uw geld in 2012 onder meer is besteed. In een apart overzicht staan projecten weergegeven waarin u samen met andere ondernemers uit de voedingstuinbouw investeerde.

Promotie
GroentenFruit Bureau is ook in 2012 verantwoordelijk voor de collectieve promotie van groenten en fruit. Gezamenlijk investeert u in generieke campagnes zoals 2x2 en werkfruit en in specifieke campagnes als Afzetbevordering uien, Promotie Peer, Elstar, tomaat en zomerfruit. Ook is er een campagne gericht op het positief bevorderen van het imago van Nederlandse vruchtgroenten in Duitsland.

Sectorstatistiek
De Nederlandse tuinbouw is een speler van wereldformaat. Voor beleidsvorming en positionering van de sector (imago) is het van belang dat de prestaties van de tuinbouw structureel kunnen worden onderbouwd. De sectorstatistiek Nederlandse Tuinbouw geeft cijfermatig inzicht in productie, arbeidsmarkt, export, import, consumptie en imago.

Groenten en Fruit monitor
Via een online panel wordt in zowel Nederland als Duitsland dagelijks bij 40 tot 50 consumenten naar hun eetgedrag van de dag ervoor gevraagd. Dit geeft veel informatie over aankoop en consumptie van groenten en fruit, vooral gericht op eetmomenten en combinaties. De resultaten zijn beschikbaar op de PT-site.

GroentenFruitPortaal
Het Groenten en Fruit Portaal is een informatieportaal voor de voedingstuinbouw. Op dit portaal staat actuele informatie over gewasbescherming, voedselveiligheid en productinformatie. Zo wordt u als ondernemer goed en efficiënt geïnformeerd over aspecten rondom voedselveiligheid en levensmiddelenwetgeving.

Food Compass en het Food Compass portaal
Handelsbedrijven kunnen hun verplichte residuanalyses uitbesteden aan Food Compass. Ook krijgen deelnemers aan Food Compass uitleg over analyseresultaten en wettelijke ontwikkelingen. Via het Food Compass portaal krijgen deelnemers automatisch bericht wanneer er nieuwe resultaten binnen zijn. Analyseresultaten worden door de laboratoria in het portaal ingevuld. Daarnaast is het binnen het Food Compass portaal mogelijk om de analyseresultaten van alle Food Compass monsters in één overzicht te zetten of bijvoorbeeld analyserapporten op te stellen.

EWRS
U investeert via het PT ook in het Early Warning & Response System (EWRS). Deze databank op het internet vullen bedrijven met analysegegevens van onder meer residuen van gewasbeschermingsmiddelen op groenten en fruit. Daarnaast staan de residunormen (MRL’s) van de EU en Rusland in de databank en tips om overschrijdingen te voorkomen. U kunt deze informatie benutten om risicoanalyses te maken.

Productschappencommissie levensmiddelenwetgeving
Het PT heeft een samenwerkingsverband met andere productschappen in de Productschappencommissie levensmiddelenwetgeving (PLW). De PLW wil het bedrijfsleven over het algemeen geldende levensmiddelenwetgeving informeren en adviseren. Maandelijks bespreekt de PLW de wijzigingen en voorstellen binnnen de levenmisdddelenwetgeving. Hierbij wordt onder meer gesproken over de General Foodlaw, hygiëne, microbiologische criteria, controle op levenmiddelen, etikettering en dergelijke.

De Nationaal Technische Werkgroep GLOBALGAP
De Nationaal Technische Werkgroep GLOBALGAP (NTWG-GG) heeft als doelstelling het uitwisselen van kennis- en informatie tussen verschillende belanghebbende partijen binnen de sector groenten en fruit.
Daarnaast worden gezamenlijke adviezen en standpunten opgesteld namens de Nederlandse groenten- en fruitsector ten behoeve van het sectorcomité Groenten en Fruit van GLOBALGAP. De werkgroep levert een bijdrage aan het oplossen van knelpunten die ontstaan door wetgeving (bijvoorbeeld wachttijden-problematiek, harmonisatie van EU-wetgeving residuen en/of toelating van gewasbeschermingsmiddelen).
Ook is de NTWG-GG verantwoordelijk voor het waarborgen van eenduidige interpretaties van de certificatienorm GLOBALGAP Fruit and Vegetables/IFA voor de Nederlandse markt en het gebruik daarvan door certificerende instellingen. Meer informatie over GLOBALG.A.P. IFA vindt u op de website www.globalgap.org.

Keteninformatie: FrugICom
In 2012 investeerde uw sector voor de laatste maal via het PT in Frug i Com. De doelstelling van Frug I Com is het maximaliseren van informatie-uitwisseling tussen schakels in de AGF-keten, gebaseerd op gestandaardiseerde berichten, identificatie standaarden en coderingen. Meer informatie is te vinden op www.frugicom.nl.

Arbeidsmarktcommunicatie
Met de campagnes It’s Alive en Groen Werkt! informeerde het PT kinderen en jongeren over de vele mogelijkheden die het werken in de tuinbouw- en groensector biedt. Jongeren hebben door It’s Alive een veel positiever beeld gekregen van het werken in de tuinbouw.

Klik hier om te zien in welke projecten waarin u samen met andere ondernemers uit de voedingstuinbouw investeerde. Meer projecten voor de handel en verwerkers van groenten en fruit zijn te vinden via de zoekfunctie op de site van het PT.