Heffingen

Het Productschap Tuinbouw verbindt de belangen van tuinbouwbedrijven met het maatschappelijk belang door het ontwikkelen en uitvoeren van programma’s gericht op duurzame versterking van de concurrentiekracht van de Nederlandse tuinbouw.

Regeerakkoord
Eind oktober kondigde het Regeerakkoord aan dat organisaties zoals het PT en hun heffingen  worden afgeschaft. Daarop besloot het PT-bestuur in zijn vergadering van medio november 2012 om 2013 in het teken te zetten van een zorgvuldige afbouw en overdracht van taken.

Heffingen
Het bestuur van het Productschap Tuinbouw (PT) streeft er naar de heffing over 2013 tot een minimum te beperken. Als de bestaande reserves afdoende zijn om beperkte taken in het komende jaar te financieren, zal een nultarief gelden.
Per sector zijn de gevolgen voor de heffing over 2013 geïnventariseerd.

Op basis van het resultaat van een activiteiteninventarisatie wordt voor 2013 een jaarplan en herziene begroting vastgesteld. De begroting bepaalt welke kosten in het komende jaar worden gemaakt, en of bestaande reserves bij het PT afdoende zijn om die kosten te dekken. Vervolgens is per tuinbouwgeleding te bepalen of een zo laag mogelijk dan wel nultarief aan heffing over 2013 moet worden opgelegd. Voor alle sectoren gaat het om een algemene heffing (ter financiering van de werkorganisatie) en een bestemmingsheffing (ter financiering van activiteiten).