Hoveniers en Groenvoorzieners: investeringen in projecten via het Productschap Tuinbouw in 2012

Eind oktober 2012 kondigde het Regeerakkoord aan dat organisaties zoals het PT en hun heffingen worden afgeschaft. Het PT-bestuur besloot daarop dat 2013 in het teken staat van een zorgvuldige afbouw en overdracht van taken. Het streven is de heffing over 2013 tot een minimum te beperken. Als de opbrengst van de heffing over 2012 en de reserves samen afdoende zijn om de activiteiten en projecten in 2012 en 2013 te financieren, zal een nultarief gelden. Op 25 juni besloot het PT-bestuur het heffingtarief voor de sector hoveniers en groenvoorzieners over 2013 op nul te zetten. Het bestuur volgde daarmee het advies van de PT-commissie Sierteelt & Groen.

Vorig jaar leidde een reorganisatie al tot een kleiner PT met een beperkt aantal taken. Het bestuur verlaagde het heffingtarief voor de sector hoveniers en groenvoorzieners over 2011 toen al met 30% ten opzichte van het jaar ervoor. Voor 2012 gold hetzelfde, verlaagde tarief. Met de heffing over 2012 brengen ondernemers in de sector hoveniers en groenvoorzieners 0,9 miljoen euro bij elkaar. Momenteel vindt de afhandeling van deze heffing plaats (aangifte en oplegging). Iedere sector bepaalt zelf via zijn vertegenwoordigers in de PT-commissies en het PT-bestuur in welke activiteiten wordt geïnvesteerd. Op deze pagina staat een aantal projecten opgesomd waaraan uw geld in 2012 onder meer is besteed.

Programma Groen en Welbevinden
De tuinbouw- en groensector biedt groene oplossingen voor het verbeteren van de woon-, werk- en leefomgeving. De sector draagt bij aan beheersing van ziektekosten, ondersteuning van de integratie en veiligheid, creatie van leefbare, klimaatbestendige steden en vitale krimpgebieden, scheppen van lokale werkgelegenheid, overgang naar duurzame energie en een grotere biodiversiteit. In de komende jaren is het zaak duidelijk te maken wat groen concreet oplevert voor stad en mens. Zo werken we aan uitbreiding van de markt voor groenproducten en groene diensten.

Het afgelopen jaar is het onderzoek Plant in de Klas opgeleverd, waarmee aangetoond werd dat kinderen beter presteren in een ruimte met een betere luchtkwaliteit door de aanwezigheid van planten. In 2013 worden de resultaten verwacht over de meerwaarde van groen op schoolpleinen en voor ouderen in de projecten: Groene schoolpleinen en een vervolgonderzoek en Planten en Ouderenzorg

Hoveniers Informatie Centrum (HIC)
Het HIC maakt promotie voor de groene sector, met als insteek meer inkomsten te genereren voor de gehele branche. Ook in 2012 ontving het HIC een bijdrage vanuit de heffingsgelden van het PT voor de uitvoering van de verschillende promotieprojecten, zoals het informeren van particulieren over de rol die hoveniers kunnen spelen bij het verbeteren van hun tuin en het aantonen van de waarde van openbaar groen. Daarnaast organiseerde het HIC de hovenierscompetitie ’Tuin van het jaar’.

Entente Florale
Entente Florale is de verkiezing van de groenste stad en het groenste dorp van Nederland. Doel is aan te tonen dat goed aangelegde en onderhouden groenvoorzieningen goed zijn voor het welzijn van mensen, de prijs van het onroerend goed en de sociale cohesie in wijken.

Arbeidsmarktcommunicatie
In 2012 is veel geïnvesteerd in het onder de aandacht brengen van groene beroepen. Met de campagne ‘Groen Werkt’ worden jongeren van 10-14 jaar benaderd om hun interesse te wekken voor, en hen spelenderwijs kennis te laten maken met de veelzijdige wereld van de Nederlandse tuinbouw. In 2012 hebben 8.000 leerlingen in 300 klassen van groep 7/8 van de basisschool het Groen Werkt spel gespeeld. Groen Werkt voor vmbo is een interactieve lesmodule, die leerlingen vijf weken lang uitdaagt om een tuinbouwbedrijf te runnen. In 2012 hebben 40 vmbo klassen door Groen Werkt kennisgemaakt met de tuinbouw.

‘It’s Alive!’ is een imagovormende arbeidsmarktcampagne en heeft tot doel de kennis over de tuinbouw te vergroten en de sector als aantrekkelijke werkgever op het netvlies te krijgen. Jongerenperspectief is consequent het vertrekpunt van de hele campagne. In 2012 gaf 21% van de jongeren aan wel in de tuinbouw te willen werken, in 2010 was dit nog 12%. Hun beeld van werken in de tuinbouw is significant verbeterd: in 2010 had 21% een positief beeld, in 2012 was dit gestegen tot 54%

‘Laat jongeren zien dat de groene sector een dynamisch en gevarieerd vakgebied is, met veel keus in het aantal beroepen!’ Met dat doel voor ogen heeft branchevereniging VHG in 2012 met PT-subsidie een USB stick ontwikkeld met films over kansrijke beroepen in de branche. Enthousiaste werknemers vertellen over hun vak, uitdagingen en mogelijkheden om door te groeien.

De jaarlijkse Nationale Wedstrijden Tuinaanleg werden in 2012 tijdens de Floriade gehouden. Vier teams van hoveniers in opleiding namen het tegen elkaar op. Het winnende team, hoveniers Marcel Jansen en Lucq Post en ontwerper Mike Groothuis werd vervolgens uitgezonden naar de Euroskills in het Belgische Francorchamps. Zij realiseerden tijdens de wedstrijden een bijzonder fraaie en originele tuin en eindigden op de tweede plaats.

Onkruidbeheersing openbaar Groen
De maatschappelijke opinie en Europese regelgeving geven aan dat het gebruik van chemische middelen voor onkruidbeheersing in de openbare ruimte ongewenst is. Met dit project worden mechanische of een andere, niet-chemische, methoden ontwikkeld om het onkruid in de - niet verharde - openbare ruimte beheersbaar te houden. Dit onderzoek loopt tot eind 2013. Wij informeren u dan over de resultaten.

Meer projecten voor de sector Hoveniers en groenvoorzieners zijn te vinden via de zoekfunctie op de site van het PT.