Sector bloembollen: investeringen in projecten via het Productschap Tuinbouw in 2012

Eind oktober 2012 kondigde het Regeerakkoord aan dat organisaties zoals het PT en hun heffingen worden afgeschaft. Het PT-bestuur besloot daarop dat 2013 in het teken staat van een zorgvuldige afbouw en overdracht van taken. Het streven is de heffing over 2013 tot een minimum te beperken. Met de opbrengst van de heffing over 2012 en 2013 en de reserves financiert het PT de activiteiten en projecten in 2012 en 2013 en eventuele kosten van rechtszaken die onder meer nog lopen na de SBC-affaire. In oktober besluit het PT-bestuur over het heffingtarief voor de bloembollenteelt en –handel.

Vorig jaar leidde een reorganisatie al tot een kleiner PT met een beperkt aantal taken. Het bestuur halveerde toen het heffingtarief over 2011 en 2012 ten opzichte van het jaar ervoor. Met de heffing over 2012 brengen de ondernemers in de bloembollenteelt 2,5 miljoen euro bij elkaar. Iedere sector bepaalt zelf via zijn vertegenwoordigers in de PT-commissies en het PT-bestuur in welke activiteiten wordt geïnvesteerd. Op deze pagina staat een aantal projecten opgesomd waaraan uw geld in 2012 onder meer is besteed.

Technisch Onderzoek
Net als in voorgaande jaren investeerde de sector in een groot aantal onderzoeksprojecten om te komen tot een optimale teelttechniek en een betere beheersbaarheid van ziekten en plagen. In het Deltaplan Erwinia wordt onderzoek gedaan naar betere beheersing van dit bacterieprobleem in de hele keten. Voor leliekwekers is het onderzoek naar de verspreiding en beheersing PIAMV van belang. Andere voorbeelden van teelttechnisch onderzoek zijn Screening nieuwe herbiciden in bollenteelt, Voorkomen bloemmisvorming in Zantedeschia,Warmtetolerantie tulp en stengelaaltje. Een nieuwe bestrijder van tulpengalmijt en onderzoek naar Tripsbestrijding in hyacinth.

Effectief pakket gewasbeschermingsmiddelen
De Coördinatoren Effectief Middelen Pakket (CEMP) zijn verantwoordelijk voor het inventariseren van de knelpunten in het pakket van gewasbeschermingsmiddelen en dragen bij aan het realiseren van nieuwe toelatingen en het uitbreiden of behouden van bestaande toelatingen. Ook zijn de CEMP’s verantwoordelijk voor het aanvragen van toelatingen via het Fonds Kleine Toepassingen. Dit fonds, gefinancierd door het PT en het ministerie van EZ, is speciaal bedoeld voor het realiseren van toelatingen die vanwege de beperkte toepassing voor gewasbeschermingsmiddelenfabrikanten niet rendabel zijn.

Duurzame bloembollenteelt
Om goed te kunnen ondernemen is het belangrijk te voldoen aan maatschappelijke eisen en randvoorwaarden. Beleidsontwikkeling op het gebied van water, mineralen, ruimtelijke ordening, afval en gewasbescherming wordt vertaald naar de bloembollensector en bloembollenbedrijven worden ondersteund bij het inspelen op de eisen en wensen vanuit de omgeving en de overheid.

Meer info is verkrijgbaar bij de KAVB.

Energiegebruik en CO2-uitstoot verminderen
De afhankelijkheid verminderen van duurder wordend aardgas en elektriciteit en tegelijkertijd de uitstoot van CO2 terugdringen. Met dat doel voor ogen wordt in het programma ‘Schone en Zuinige Bloembollenteelt’ gewerkt aan rendabele oplossingen voor energiebesparing en duurzame energie.

Verordeningen
De bloembollensector heeft via het PT verordeningen ingesteld die de verspreiding van Knolcyperus en Tulpenstengelaaltjes ( Ditylenchus dipsaci) moeten tegengaan.

Arbeidsmarktcommunicatie
‘It’s Alive’, de imagovormende arbeidsmarktcampagne, had tot doel de kennis over de tuinbouw te vergroten en de sector als aantrekkelijke werkgever op het netvlies te krijgen. In 2012 gaf 21% van de jongeren aan wel in de tuinbouw te willen werken, in 2010 was dit nog 12%. Hun beeld van werken in de tuinbouw is significant verbeterd: in 2010 had 21% een positief beeld, in 2012 was dit gestegen tot 54%. De campagne is eind 2012 beëindigd.

Met de campagne ‘Groen Werkt’ worden jongeren van 10-14 jaar benaderd om hun interesse te wekken voor, en hen spelenderwijs kennis te laten maken met de veelzijdige wereld van de Nederlandse tuinbouw.

Meer projecten voor de sector Bloembollen zijn te vinden via de zoekfunctie op de site van het PT.