Projecten Export Overzicht

Hieronder kunt u een selectie maken van de projecten die u wilt downloaden. U selecteert de voor u relevante kenmerken en klikt vervolgens op ‘Toepassen’.

Als u een selectie heeft gemaakt kunt u het resultaat exporteren met de knop ‘EXPORTEER CSV’. U kunt aangeven of u het bestand wilt openen of opslaan.

Het CSV-bestand kan worden ingelezen in een nieuwe database.

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem dan contact op via info@tuinbouw.nl.

Zoekterms
Begindatum
Einddatum
Versterken van de sector...

Nieuwe structuur, taken en verantwoordelijkheden LTO vakgroep Vollegrondsgroente

Versterken van de sector vollegrondsgroente, zowel economisch als ook maatschappelijk. Het daartoe na opheffing van het Productschap Tuinbouw ontwikkelen van een (bestuurlijke) structuur met goede relatie tussen LTO vakgroep Vollegrondsgroente, gewasgroepen en de vollegrondsgroentetelers.
De energie besparing is in het eerste...

De perfecte roos, energiezuinig geteeld

De energie besparing is in het eerste jaar 15 % op elektriciteit voor belichting en 30 % besparing op energie voor verwarming. Voor het tweede jaar zijn de doelstellingen voor besparing 20 % op elektriciteit voor belichting en 40% op energie voor verwarming. De CO2 doelstelling is telen met een concentratie van maximaal 800 ppm en een licht afhankelijk doseercapaciteit van maximaal 250 kg/ha.uur, waarbij de...
Doelen:Binnen een brede...

Bouwstenen voor duurzame meeldauwbestrijding in de sierteelt

Doelen:Binnen een brede verdiepingssessie kennis uitwisselen interactief over gewassen en teeltsystemen heen met betrekking tot levenswijze en verspreiding van meeldauw in verschillende sierteeltgewassen en hoe aantasting  is te voorkomen.  Opstellen van een strategisch stappenplan voor de aanpak van meeldauw passend binnen de PPS Het Nieuwe Doen in Plantgezondheid. ...
Het doel is het verminderen van de...

Verlaging emissie Freesiateelt

Het doel is het verminderen van de emissie en het verbruik van mineralen en water te verlagen door ontwikkeling en implementatie van een vernieuwd teeltsysteem bij Freesia. Verwacht wordt dat een aanzienlijk deel van de gebruikte meststoffen gereduceerd kan worden door de toepassing van een nieuw gesloten teeltsysteem in teeltbakken in combinatie met grondkoeling bij Freesia. Door gebruik te maken van een opvangsysteem in de grond,...
Vervolg op project 14821. ...

Strategie voor beheersing suzuki-fruitvlieg

Vervolg op project 14821. Beperking schaderisico door de fruitvlieg D. suzukii in de Nederlandse productie van fruit door de ontwikkeling van een bedrijfsstrategie voor de beheersing van de suzuki-fruitvlieg. Op basis van de kennis die in 2013 is ontwikkeld, worden in nauw overleg met het bedrijfsleven onderdelen opgepakt die op korte termijn de sector ondersteunen: bewustmaking, kennisoverdracht, monitoring,...
Dit project richt zich op de toepassing...

Met CATT maken wij producten duurzaam plaagvrij

Dit project richt zich op de toepassing van CATT (controlled atmosphere & temperature treatment) als een bestrijdingsmaatregel voor een aantal (fytosanitaire) plaag/product combinaties die de internationale handel belemmert in de sectoren van de groenten en siergewassen. Labproeven en/of opschalingsproeven zullen uitgevoerd worden om het effect vast te stellen van CATT tegen trips op chrysant en paprika,...
De aardwarmteketen is bezig een...

Kennismedewerker Geothermie DAGO

De aardwarmteketen is bezig een professionaliseringslag te maken. Daartoe wordt gelieerd aan het platfrom Geothermie een Vereniging van Geothermie Operators (DAGO) opgericht en wordt een kennismedewerker aangesteld. Deze brengt de ervaringen met bestaande bronnen in kaart met als doel best practices en kennisvragen vast te stellen, van belang voor bestaande en aankomende operators. Het project start met aanstelling van de...
Futagrow is een teeltsysteem dat...

Systeeminnovatie Futagrow voor een duurzame belichte groenteteelt

Futagrow is een teeltsysteem dat uitgaat van jaarrond telen op (hijsbare) goten met een waterfilm i.p.v. een substraat zoals steenwol. Bij de tomatenteelt wordt uitgegaan van 5,6 (tussen)plantingen per jaar. De jonge planten worden op de hoge goot gezet, vol in het licht. De gedachte is om het licht zo efficiënt mogelijk te benutten, vooral in het najaar en in de winter doordat er altijd met...
Doel van dit project is om het...

Koepelproject Plantgezondheid Bomen en Vaste Planten

Doel van dit project is om het referentiekader van ondernemers en stakeholders van waaruit zij hun keuzes maken ten aanzien van plantgezondheid in vier jaar tijd te wijzigen van een hoofdzakelijk ‘curatieve benadering’ (problemen bestrijden) naar een hoofdzakelijk ‘preventieve benadering’ (problemen voorkomen) van plantgezondheid. De boomkwekerij is de grootste producent van langbloeiende gewassen, en levert...
Als gevolg van de nationale en...

Plantgezondheid Bloembollen

Als gevolg van de nationale en internationale ontwikkelingen op het gebied van plantgezondheid  ziet de bloembollensector zich genoodzaakt om op basis van onderzoek en het ontwikkelen en stellen van duurzaamheidseisen (MPS, Milieukeur, MRL’s) een duurzaamheidssysteem te ontwikkelen.  Acties:Het onderhouden en uitbouwen van een kennis- en (internationaal) relatienetwerk ten behoeve van kennisoverdracht richting...

Pagina's

CSV