Projecten Export Overzicht

Hieronder kunt u een selectie maken van de projecten die u wilt downloaden. U selecteert de voor u relevante kenmerken en klikt vervolgens op ‘Toepassen’.

Als u een selectie heeft gemaakt kunt u het resultaat exporteren met de knop ‘EXPORTEER CSV’. U kunt aangeven of u het bestand wilt openen of opslaan.

Het CSV-bestand kan worden ingelezen in een nieuwe database.

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem dan contact op via info@tuinbouw.nl.

Zoekterms
Begindatum
Einddatum
Dit project voorziet in de...

Het Nieuwe Doen in Plantgezondheid Glastuinbouw

Dit project voorziet in de mogelijkheden om 40 consultancy aanvragen (10 per jaar) uit te zetten, waarbij adequaat gehandeld kan worden om de oorzaken te achterhalen, danwel de impact vast te leggen van acute onvoorziene plantgezondheidsproblemen. Waar mogelijk zullen adviesrichtingen gegeven worden om deze problemen zo beperkt mogelijk te houden.
De grootste uitdaging is om voor...

Green Challenges voor de geïntegreerde (Glas)tuinbouw

De grootste uitdaging is om voor meerdere tuinbouwproductiesysstemen te komen tot een geïntegreerde aanpak van ziekten en plagen. Het voorgestelde project beoogd state-of-the-art kennis en methoden uit ziekte en plaag gerichte onderzoeken te integreren en nieuwe innovaties (systeemsprongen) te identificeren. De aanpak verloopt volgens de methodiek van systematisch ontwerpen om te komen tot weerbare systemen...
De doelstelling van dit project is het...

Businesskansen voor de sierteelt in de biobased economy

De doelstelling van dit project is het in beeld brengen van:de economische waarde van plantenextracten en plantenstoffen van het in Nederland geteelde sierteeltassortiment voor de farmaceutische, agro(chemische), kleur-, geur- en smaakstoffen, cosmetica, voedings(supplementen) industriede bioactiviteit die deze extracten vertonen en de (combinaties) van plantenstoffen die daarvoor verantwoordelijk zijn en...
Biologische Grondontsmetting (BGO) of ‘...

Biologische grondontsmetting als alternatief voor stomen

Biologische Grondontsmetting (BGO) of ‘bodemresetten’ kan technisch, energetisch en economisch gezien een effectief alternatief zijn voor grondstomen. Om BGO verder te ontwikkelen in de praktijk heeft het programma “Kas als Energiebron” van het ministerie van EL&I en het Productschap Tuinbouw praktijk demonstraties en vervolgonderzoek gefinancierd.
Bij de achterbannen en stakeholders van...

Koepelproject Plantgezondheid bomen en vaste planten

Bij de achterbannen en stakeholders van Anthos en LTO vakgroep Bomen en vaste planten wordt in de loop van 2015 - 2018 geïnventariseerd aan welke projecten op het gebied van plantgezondheid de grootste behoefte is, teneinde de resterend PT gelden zo goed mogelijk te besteden.
De Landen Analyse geeft inzicht in de...

Landenanalyse en afzetkanalen sierteelthandel

De Landen Analyse geeft inzicht in de consumptiewaarde snijbloemen en potplanten, het marktaandeel van Nederland, het belang van aankoopkanalen en de verhouding aankopen voor eigen gebruik en cadeau met als basisjaar 2013 en een vijfjaarprognose (situatie in 2018) in een tiental landen : België, Denemarken, Duitsland, Frankrijk, Italië, Nederland, Polen, Spanje, Verenigd Koninkrijk en Zweden.
Bij meerdere tuinbouwgewassen komt de...

Activeren fotosynthese door sturing huidmondjesopening

Bij meerdere tuinbouwgewassen komt de fotosynthese aan het begin van de dag traag op gang. De belangrijkste oorzaak hiervan is de slechte opening van huidmondjes. Ook sluiten de huidmondjes vroegtijdig aan het eind van de dag, waardoor de fotosynthese en het lichtrendement zeer laag zijn. Dit onderzoek is er op gericht om de blokkade voor het openen van de huidmondjes bij de gewassen Anthurium, Bromelia en...
Doelstellingen van het project zijn:...

Coördinator Effectief Middelen Pakket Paddenstoelen 2014 -2015

Doelstellingen van het project zijn:voorzien in de benodigde personele inzet ten behoeve van de toepassingen van de gewasbeschermingsmiddelen in de paddenstoelenteelt (voortzetting van de coördinator effectieve en duurzame gewasbescherming in de paddenstoelenteelt)voortzetting van de specialistenwerkgroep "Milieuverantwoord breed middelenpakket" als klankbord en praktisch toetsingskader voor de...
Inventarisatie van de problematiek en...

Trips en TSWV in de Sierteelt onder Glas

Inventarisatie van de problematiek en aanpak van trips in combinatie met Tomatenbronsvlekkenvirus (TSWV) om te komen tot een advies om verdere toename van trips druk en verspreiding van TSWV te voorkomen.
Het doel van het onderzoek is het...

Prestaties bevloeiingsmatten

Het doel van het onderzoek is het kwantificeren van de prestaties van verkrijgbare bevloeiingsmatten in de teelt van potplanten, eenjarige zomerbloeiers en kuipplanten. Op basis hiervan krijgt de gebruiker inzicht in de eigenschappen van de verschillende beschikbare materialen en kan beter onderbouwde keuzes maken.

Pagina's

CSV