Projecten Export Overzicht

Hieronder kunt u een selectie maken van de projecten die u wilt downloaden. U selecteert de voor u relevante kenmerken en klikt vervolgens op ‘Toepassen’.

Als u een selectie heeft gemaakt kunt u het resultaat exporteren met de knop ‘EXPORTEER CSV’. U kunt aangeven of u het bestand wilt openen of opslaan.

Het CSV-bestand kan worden ingelezen in een nieuwe database.

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem dan contact op via info@tuinbouw.nl.

Zoekterms
Begindatum
Einddatum
Ontwikkeling van watercyclus-concepten...

Circulaire watervoorziening (glas)tuinbouw

Ontwikkeling van watercyclus-concepten voor de (glas) tuinbouw die het schaalniveau van de individuele tuinder overstijgen. Door studies zowel te richten op aanvoer als op afvoer van water, kan ook meer focus worden gelegd op het sluiten van de watercyclus. Hierdoor vergroten we de zelfvoorzienenendheid en het efficiënt watergebruikvan de sector, en matchen we (regionale) wateroverschotten en watertekorten.
Het ondersteunen en bewerkstelligen van...

Bodemvochtgehalte sensoren voor emissie management

Het ondersteunen en bewerkstelligen van de implementatie van innovatieve technieken, werkwijzen en strategieën op het gebied van watergeven en bemesten bij grondgebonden kasteelten.
Op basis van het in het project Goed...

Pliotonderzoek Goed Gietwaterproject opkweekbedrijven

Op basis van het in het project Goed Gietwater ontwikkelde teeltconcept voor duurzame watertechnologie voor opkweekbedsrijven in de glastuinbouw, wordt op een opkweekbedrijf een pilot uitgevoerd met een aantal technologieën met als doel om het drainwater geschikt te maken voor gebruik als gietwater.
Continueren van het programma Water (...

Verduurzaming Waterbeheersing Glastuinbouw

Continueren van het programma Water (LTO Glaskracht NL) in 2016 door een nieuwe PPS in te richten en aan te vragen bij de Topsector T&U.
Dit koepelproject heeft tot doel de...

Koepelproject reststromen paddenstoelenteelt

Dit koepelproject heeft tot doel de verkregen resultaten op het gebied van restromen in de paddenstoelenteelt van de afgelopen jaren daar waar nodig te bundelen en verder te vertalen in uitvoeringsprojecten op bedrijfsschaal.
Het bevorderen van de toepassing van...

Aanpak normoverschrijdingen

Het bevorderen van de toepassing van collectieve zuiveringstechnieken voor gewasbeschermingsmiddelen en zo mogelijk ook nutriënten om de glastuinbouw op een efficiënte manier verder te verduurzamen
Ondersteunen van collectieve...

Clusteraanpak vollegrondsgroenten

Ondersteunen van collectieve initiatieven voor het oplossen van zowel korte als middellange termijn knelpunten op terrein van m.n. plantgezondheid, met focus op de vollegrondsgroenten.
Evalueren van de mogelijkheden, het...

Hergebruik drainagewater grondgebonden teelten

Evalueren van de mogelijkheden, het hergebruik van drainagewater in grondgebonden teelten effectiever te maken. Enerzijds door technische maatregelen om kwel of inzijging te beperken, anderzijds door efficiënte  benutting van in het drainwater aanwezige nutriënten. Dit project is het vervolg op project 15006.
Vervolg op PT-nummer 14996.Ontwikkeling...

Behoud plantgezondheid en voorkomen groeiremming bij recirculatie potorchidee tijdens koeling en afkweek

Vervolg op PT-nummer 14996.Ontwikkeling van oplossingen voor de knelpunten en kennisvragen omtrent recirculatie bij potorchidee zodat een werkwijze kan worden ontwikkeld voor recirculatie in de teelt van potorchidee waarmee telers de emissie van meststoffen naar het milieu kunnen verlagen met zo min mogelijk nadelige effecten op de groei van het gewas.
Ontwikkeling van een betrouwbare...

Behoud plantgezondheid en voorkomen groeiremming bij recirculatie Amaryllis

Ontwikkeling van een betrouwbare recirculatiemethode in de praktijk waarbij drainwater zodanig wordt hergebruikt dat zo min mogelijk groeiremming optreedt en maximaal drainwater wordt hergebruikt.

Pagina's

CSV