Projecten Export Overzicht

Hieronder kunt u een selectie maken van de projecten die u wilt downloaden. U selecteert de voor u relevante kenmerken en klikt vervolgens op ‘Toepassen’.

Als u een selectie heeft gemaakt kunt u het resultaat exporteren met de knop ‘EXPORTEER CSV’. U kunt aangeven of u het bestand wilt openen of opslaan.

Het CSV-bestand kan worden ingelezen in een nieuwe database.

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem dan contact op via info@tuinbouw.nl.

Zoekterms
Begindatum
Einddatum
Ontwikkelen van strategiën voor het...

Beheersing Fusarium in substraatloze teeltsystemen

Ontwikkelen van strategiën voor het voorkomen van infectie met Fusarium solani en het verkrijgen van meer inzicht in de ontwikkelcyclus en pathogeniteit van Fusarium solani  in een substraatloos systeem.
Onderzoeken van de toepasbaarheid en...

Duurzaam Water - Zuiveringstechnieken

Onderzoeken van de toepasbaarheid en effectiviteit van zuiveringstechnologie onder (semi-) praktijkomstandigheden.
Het doel van deze consultancy is te...

Verkennen van nieuwe mogelijkheden voor de bestrijding van wortelduizendpoot in de glastuinbouw

Het doel van deze consultancy is te verkennen of wortelduizendpoot gelokt en bestreden in de bodem (attract and kill) kan worden.
Inventarisatie van de problematiek en...

Problematiek wortelknobbelaaltje in de bloemisterij

Inventarisatie van de problematiek en aanpak van het wortelknobbelaaltje, om te komen tot een advies c.q. hygiëneprotocol om verdere toename van wortelknobbelaaltjes te voorkomen en om te kijken welke vervolgstappen er kunnen worden genomen.
Opstellen van een heldere analyse van...

Problematiek nieuwe tripssoorten bloemisterij

Opstellen van een heldere analyse van de problematiek nieuwe tripssoortenin voor gewasgroepen chrysant, roos en hortensia, en andere intensieve bloemisterijteelt. In de inventarisatie moet ook de problematiek van deze vormen van tripsen i.c.m. risico overdracht Tomatenbronsvlekkenvirus (TSWV) aan bod komen.
Inventariseren hoe groot het probleem...

Wolluisproblemen in glasgroenten

Inventariseren hoe groot het probleem is van wolluis in de groententeelten onder glas en het opstellen van een advies om de verspreiding en aanpak van wolluis op de bedrijven en verspreiding tussen bedrijven onderling te voorkomen.
De Nederlandse voedingstuinbouw levert...

Kwartiermaker BO Voedingstuinbouw

De Nederlandse voedingstuinbouw levert een substantiële bijdrage aan de Nederlandse economie en het imago van Nederland. Behoud en verdere uitbreiding van een sterke concurrentie- en exportpositie is voor de sector cruciaal. Samenwerking in de keten op een aantal gemeenschappelijke thema’s is hiervoor van belang. Denk aan voedselveiligheid, kwaliteit, plantgezondheid, duurzaamheid en onderzoek & innovatie. Tot 1 januari...
Ketenschakels weten heel goed wat...

Duurzame G&F-ketens 'GreenCHAINge'

Ketenschakels weten heel goed wat uiterlijke productkwaliteit is, maar onbekend is wat de inwendige kwaliteit is en hoe die kwaliteit zich zal ontwikkelen verderop in de keten. Dat geldt zowel voor de geproduceerde als voor de gevraagde kwaliteit. Het ontbreekt daarbij aan basiskennis, robuuste meetmethoden en passende beheerssystemen. Dit geldt zowel voor bedrijven, supermarkten als onderzoek. Met het GreenCHAINge...
Niet zelden worden bomen gerooid...

Boomwaarde en Bomenbeheer

Niet zelden worden bomen gerooid vanwege afnemende onderhoudsbudgetten. Beheerders van groen hebben behoefte aan tools om de boomwaarde goed tot uitdrukking te brengen en daarmee beleidsmakers te overtuigen van investeringen in boomaanleg en bomenbeheer. Het doel van dit project is, handvatten (‘tools’) voor de bepaling van boomwaarde en bomenbeheer te ontwikkelen, inclusief communicatie hierover in de vorm van bijeenkomsten en artikelen...
Binnen het Innovatieprogramma...

Innovatieprogramma Boomkwekerij

Binnen het Innovatieprogramma Boomkwekerij worden probleemstellingen opgepakt, die voortkomen uit de innovatievragen in de sector. Gezorgd wordt voor vertaling in projecten die onder verantwoordelijkheid van de projectleider worden uitgevoerd. Een tweede doelstelling van dit programma is om een netwerk tot stand te brengen dat na de opheffing van het PT het nieuwe fundament vormt voor innovatie-onderzoek en -validatie in de...

Pagina's

CSV