Wijziging subsidiebeleid PT

29-11-2011

Op 14 november 2011 heeft het bestuur van het Productschap Tuinbouw (PT) ingestemd met een plan voor modernisering van het PT (zie persbericht).

Onderdeel hiervan is een wijziging in de subsidiering. Op 4 januari 2012 stelde het bestuur het implementatieplan voor het Nieuwe PT vast.

Het kernpakket van het PT in de verdere toekomst bevat alleen taken met een maatschappelijk belang én een sectorbelang en die niet privaat georganiseerd en gefinancierd kunnen worden en waarbij de wetgevende bevoegdheid van het PT ingezet kan worden om freeriders te voorkomen in een MKB-gestructureerde sector.

Het kernpakket omvat de thema’s Voeding, Groen en Gezondheid, Plantgezondheid en Fytosanitaire zaken (waaronder water, bodem en bemesting) en als derde Duurzame ketens. Het thema Duurzame ketens omvat Arbeid, Energie & CO2 en Biobased Economy.

Het PT investeert niet langer in marktactiviteiten als productpromotie, marktonderzoek, (informatie)logistiek. Deze activiteiten kunnen privaat opgepakt worden.

Binnen de drie thema’s vallen investeringsprogramma’s. Vanuit de programma’s initieert het PT projecten en activiteiten en zet hij gericht tenders en opdrachten uit. Partijen kunnen inschrijven op onderdelen van programma’s. Ad hoc inspelen op en beslissen over subsidieaanvragen past niet in de nieuwe werkwijze, evenmin als een structurele (financierings-)relatie met externe uitvoeringsorganisaties. Het PT biedt in deze opzet geen subsidieloket en verstrekt geen exploitatiesubsidies.

Tot 1 april 2012 geldt dat projectvoorstellen konden worden ingediend vóór 1 februari 2012 (voor teelttechnisch en energieonderzoek: 15 januari 2012). Deze voorstellen worden in de sectorcommissievergaderingen in maart 2012 beoordeeld op basis van de volgende uitgangspunten:

  • Uitsluitend aanvragen voor de bijdrage in projecten die vallen binnen de kerntaken kunnen worden gehonoreerd;
  • Projecten worden met een bijdrage tot uiterlijk 31 december 2012 gehonoreerd;
  • Aanvragen voor de financiering van projecten welke niet binnen de (toekomstige) kerntaken van het PT vallen worden niet in behandeling genomen, tenzij omtrent de financiering reeds afspraken zijn gemaakt of reeds advies door een PAC is uitgebracht.

In het geval sprake is van meerjarige subsidierelaties zal honorering tot ultimo 2012 plaatsvinden.

Gedane subsidieverleningen worden gestand gedaan, behoudens wanneer veranderde omstandigheid of het gewijzigd inzicht zich tegen de voortzetting verzet.

Coördinerend contactpersoon voor dit onderwerp bij het productschap is de heer R. Ramakers, telefoonnummer 079 - 34 70 643 en e-mail r.ramakers@tuinbouw.nl.

Download brief: Wijziging van de subsidieverlening