Aanpak normoverschrijdingen

Beschrijving: 

Het bevorderen van de toepassing van collectieve zuiveringstechnieken voor gewasbeschermingsmiddelen en zo mogelijk ook nutriënten om de glastuinbouw op een efficiënte manier verder te verduurzamen

Resultaten: 

Het project heeft gezorgd voor een enorme stimulatie en doorontwikkeling van collectieve zuiveringssystemen en aandacht voor de waterkwaliteit in de diverse regio’s. Het project heeft een grote bijdrage geleverd aan het feit dat er eind 2015 160 collectieven waren aangemeld bij het bevoegd gezag. Deze zijn in 2016 verder gegaan met het opstellen van een businessplan. Deze ontwikkeling is op diverse manieren ondersteund vanuit het project.  Uiteindelijk heeft dit er toe geleid dat ongeveer 40 businessplannen zijn ingediend bij het bevoegd gezag. De collectieve zuiveringen lijken hiermee zoals verwacht een goed alternatief te zijn voor de individuele zuiveringsplicht. Daarnaast heeft het project geleid tot veel kennis over de kwantiteit van de waterstromen en het sluiten van de waterketen op het bedrijf. De uitvoering van dit project heeft positief bijgedragen aan de ontwikkeling van gebiedsgerichte projecten om gezamenlijk de waterkwaliteit in de polders te verbeteren.

Water, Bodem & Bemesting project

Project details

Projectnummer: 
15118
Begindatum: 
23-12-2014
Einddatum: 
01-01-2017
Status: 
Afgerond
Budget: 
€ 162.624
Uitvoerder(s): 
Overige Uitvoerders