Beheersing Fusarium in substraatloze teeltsystemen

Beschrijving: 

Ontwikkelen van strategiën voor het voorkomen van infectie met Fusarium solani en het verkrijgen van meer inzicht in de ontwikkelcyclus en pathogeniteit van Fusarium solani  in een substraatloos systeem.

Resultaten: 

Waar de teelt op kleine schaal zeer robuust lijkt, is de teelt van chrysanten op water op grote schaal nog erg risicovol. Gedurende het meerjarig onderzoek kon niet vastgesteld worden welke factoren doorslaggevend zijn voor (verzwakking van het gewas gevolgd door) infectie en verdere ziekteontwikkeling. Wel is er veel geleerd over uniformiteit van de teelt los van de grond, nutrientenopname in het gewas en de theoretische potentie die de chrysant nog heeft voor intensivering en teeltversnelling door het optimaliseren van de teeltomstandigheden. Het onderzoek heeft de basis gelegd voor studies aan het microbioom in watersystemen. Met een eerste uitgebreide screening van micro-organismen in goed gedocumenteerde waterbassins is het begin gemaakt voor verder onderzoek. De studies geven tevens aan dat sturing op het microbioom loont. Aanenten met verschillende populaties en sturing op populaties gedurende de teelt beïnvloeden de uitkomst.

Water, Bodem & Bemesting project

Project details

Projectnummer: 
15110
Begindatum: 
23-12-2014
Einddatum: 
01-01-2017
Status: 
Afgerond
Budget: 
€ 55.000
Uitvoerder(s): 
WUR Glastuinbouw