Circulaire watervoorziening (glas)tuinbouw

Beschrijving: 

Ontwikkeling van watercyclus-concepten voor de (glas) tuinbouw die het schaalniveau van de individuele tuinder overstijgen. Door studies zowel te richten op aanvoer als op afvoer van water, kan ook meer focus worden gelegd op het sluiten van de watercyclus. Hierdoor vergroten we de zelfvoorzienenendheid en het efficiënt watergebruikvan de sector, en matchen we (regionale) wateroverschotten en watertekorten.

Resultaten: 

In het project ‘Microbieel gezond water’ is onderzoek gedaan naar factoren die de waterkwaliteit substantieel beïnvloeden. Het blijkt dat organische stof vermoedelijk een cruciale oorzaak van problemen is bij de teelt op water, en in mindere mate bij de substraatteelt. Deze nieuwe constatering vraagt om een meer specifieke uitwerking om tot de juiste maatregelen te komen. In het kader van dit onderzoek konden die maatregelen nog niet worden vastgesteld. De belangrijkste oorzaak is dat planten via de wortels organische verbindingen uitscheiden. Bacteriën kunnen hierop zeer goed groeien. Hoge concentraties organische verbindingen en een hoge temperatuur scheppen de juiste condities voor een snelle bacteriële groei met als gevolg zuurstoftekort in het teeltsysteem. Hierdoor sterft een groot deel van de aerobe (goede) bacteriën af, beschadigen de planten, en is een teelt waarschijnlijk onomkeerbaar aangetast. Om tot de juiste maatregelen te komen dienen praktijktests te worden uitgevoerd naar het gedrag van bacteriën en plantpathogenen op de concentratie organische stof en de temperatuur. Daarnaast moet gezocht worden naar technieken om de organische stof in een teeltsysteem te verlagen. Combinatie van beide lijnen zal leiden tot concrete maatregelen in teeltsystemen.

In het project “Reductie emissie gewasbeschermingsmiddelen - Omzetting van gewasbeschermingsmiddelen met geavanceerde oxidatie” was het doel om vast te stellen in hoeverre de kwaliteit van geloosd spuiwater met gewasbeschermingsmiddelen verbetert door het toepassen van (geavanceerde) oxidatietechnieken, en om zicht te krijgen op mogelijke negatieve bijwerkingen van deze technieken op het ecosysteem. Over het algemeen kan worden geconcludeerd dat, afhankelijk van de waterkwaliteit, geavanceerde oxidatieprocessen gebaseerd op UV geschikt kunnen zijn om gewasbeschermingsmiddelen af te breken. Indien water veel nutriënten en organische vervuilingen bevat en de UV-transmissie als gevolg lager is, zijn er minder technieken in staat om gemiddeld >95% afbraak te realiseren.  Geen van de onderzochte (geavanceerde) oxidatietechnieken resulteerde, bij de onderzochte doseringen, in een zuiveringsrendement van >95% voor alle onderzochte gewasbeschermingsmiddelen. Bij geen van de toegepaste processen werd acute ecotoxiciteit gevonden.

Water, Bodem & Bemesting project

Project details

Projectnummer: 
15115
Begindatum: 
23-12-2014
Einddatum: 
01-01-2017
Status: 
Afgerond
Budget: 
€ 72.600
Uitvoerder(s): 
Overige Uitvoerders