Communicatie Glastuinbouw Waterproof

Beschrijving: 

Om te komen tot emissiebeperking van nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen, is al veel kennis beschikbaar vanuit onderzoek en praktijk. Daarnaast lopen veel initiatieven waaruit op korte termijn nieuwe kennis komt. Dit project heeft als doel glastuinbouwondernemers handvaten te geven waarmee ze kunnen bepalen welke wijzigingen op het bedrijf noodzakelijk zijn om te komen tot emissiebeperking van nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen. Daarnaast worden glastuinbouwondernemers bewust gemaakt en geïnformeerd over de ontwikkelingen en de kwaliteit van het beschikbare gietwater. De website van Glastuinbouw Waterproof wordt ondermeer verder vormgegeven, een Kennisdag Water georganiseerd alsmede een aantal themabijeenkomsten.

Resultaten: 

De glastuinbouwsector werkt aan een nagenoeg nulemissie in 2027 o.a. op basis van de afspraken volgend uit 2e nota Duurzame gewasbescherming waarin emissiebeperking van gewasbeschermingsmiddelen en nutriënten prioriteit hebben. Om dit te bereiken moet bestaande en nieuwe kennis uit onderzoek en praktijk nadrukkelijk verspreid en gedeeld worden. Kennisdeling vond in 2014 en 2015 plaats via interactieve waterevents (Kennisdag Water) en diverse themabijeenkomsten water op verschillende locaties in Nederland. Via de site en nieuwsbrieven www.glastuinbouwwaterproof.nl wordt getracht alle beschikbare onderzoeken te ontsluiten. Op die site kunnen ondernemers en adviseurs de nieuw ontwikkelde tool KasWaterWeter gebruiken. Via een praktisch keuzemenu komt de gebruiker van de KasWaterWeter in een aantal stappen tot een oplossing(srichting) of een rekenmodule. Enerzijds draagt dit bij aan de bewustwording, anderzijds levert dit directe oplossingsrichtingen voor het te behalen doel van nagenoeg nulemissie.

 

Plant gezondheid project

Project details

Projectnummer: 
15007
Begindatum: 
01-01-2014
Einddatum: 
31-12-2015
Status: 
Afgerond
Budget: 
€ 80.000
Uitvoerder(s): 
LTO Nederland