Duurzame sierteeltketens 'GreenCHAINge' (vervolg)

Beschrijving: 

 

Op sectorniveau is het doel te komen tot een maximaal efficiënt en duurzaam vervoer van Nederlandse sierteeltproducten, import en re-export. Doelstelling 2020 is 36% verlaging van de CO2-emissie op importproducten en 15% voor export op verre bestemmingen (>800 km), beide t.o.v. 2011. Dit project heeft als doel via toegepast onderzoek en valorisatie in de praktijk (pilots) aan te tonen dat diverse vormen van boot- en railtransport als alternatief voor de huidige vervoerswijzen kansen bieden voor de sector op het gebied van productkwaliteit en verlaging van CO2 uitstoot.

 

Resultaten: 

Handelaren en telers in de sierteeltsector willen (h)erkend worden als duurzame ondernemers. Door middel van onderzoek en pilots op verre transportstromen wordt hieraan invulling gegeven. Het project richtte zich  op de toename van de inzet van multimodale vervoerssystemen; zeecontainer en trein. Dit naast de gangbare vrachtwagen voor export en vliegtuig voor import. Het door het VGB bestuur gestelde streven is om in 2020 40% van de import-stromen en 20% van de exportstromen multimodaal te vervoeren. Logistiek efficiënte ketens zijn dan in staat de startkwaliteit bij oogst te definiëren en te bepalen, de plantgezondheid tijdens het langdurig transport te monitoren en te sturen en de kwaliteit die door de consument gevraagd wordt te waarborgen. Belangrijk onderdeel hierbij is de communicatie van kwaliteit informaties tussen kweker, handel en klant.

Energie & CO2 project

Project details

Projectnummer: 
14651
Begindatum: 
16-02-2015
Einddatum: 
01-04-2017
Status: 
Afgerond
Budget: 
€ 800.000
Uitvoerder(s): 
Branchevereniging VGB