Emissiebeperking in de glastuinbouw

Beschrijving: 

Het project is een voorlichting- en communicatieproject met als doel stimuleren en implementeren van een  nagenoeg nul emissie van nutriĆ«nten en gewasbeschermingsmiddelen bij glastuinbouwbedrijven. Hiervoor worden in verschillende groepsbijeenkomsten (praktijknetwerken) technische oplossingen (best practices uit andere projecten) om tot een volledige recirculatie te komen, besproken en de toepassing er van op de bedrijven geĆ«valueerd. Door deze bijeenkomsten wil men de bewustwording van de tuinders over de problematiek vergroten. Hiervoor worden binnen het project ook metingen aan de waterkwaliteit uitgevoerd en de resultaten met de groepen bediscussieerd Er worden ook bijeenkomsten georganiseerd voor erfbetreders om informatie op het gebied van emissiebeperking met elkaar uit te wisselen en na te gaan of er veel verschillen en tegenstrijdigheden in de beschikbare informatie op het gebied van emissiebeperking bestaat.  Uiteindelijk is er aan het einde van het project een houding- en gedragsverandering teweeggebracht bij de primaire doelgroep.

Resultaten: 

Door middel van gebiedsbijeenkornston, tuindersgesprekken en afstemming met diverse waterschappen in Zeeland en Noord-Brabant is het thema emissiebeperking op de kaart gezet bij diverse glastuinbouwbedrijven. Door het koppelen van lokale waterkwaliteitsgegevens aan meetpunten in glastuinbouwgebieden en deze inzichtelijk te maken via kaartmateriaal is de lokale situatie inzichtelijk gemaakt. Mede door koppeling met ervaringen uit onderzoeksprojecten, pilotgebieden en ontwikkelde tools, zijn telers handvaten geboden om direct aan de slag te gaan met do waterkwa!iteit random hun bedrijf.

Plant gezondheid project

Project details

Projectnummer: 
14579
Begindatum: 
01-04-2012
Einddatum: 
31-12-2013
Status: 
Afgerond
Budget: 
€ 19.360
Uitvoerder(s): 
ZLTO Projecten