Glastuinbouw waterproof Cymbidium

Beschrijving: 

Samen met Cymbidiumtelers en adviseurs is in 2013 een probleemanalyse uitgevoerd van de knelpunten waarmee Cymbidiumtelers te maken krijgen als ze willen gaan recirculeren. Op basis van deze knelpunten is een plan van aanpak opgesteld om oplossingen te ontwikkelen en daarmee te komen tot meer recirculatie in de teelt van Cymbidium.

Resultaten: 

In de teelt van de snij-orchidee Cymbidium werd tot voor kort geen drainwater hergebruikt omdat Cymbidium een vrijstelling had voor recirculatie. Inmiddels gelden voor Cymbidium ook emissienormen en is onderzoek gestart om vast te stellen bij welk Natriumniveau nadelige effecten op de gewasgroei op gaan treden. In een praktijkproef zijn bij een gelijkblijvende EC van 0,8 in de gift, verschillende Na-concentraties meegegeven. Deze hebben dus een lagere “voedings EC” dan de controlebehandeling zonder Na. Bij 3,5 en 5 mmol/l Na zijn afwijkende symptomen in het blad ontstaan en dat is inmiddels doorgezet in afgestorven bladpunten/bladeren. Dit is kaliumtekort, opgewekt door de lagere K-concentratie in de gift en door remming van de K-opname door een hoge Na-concentratie. In het eerste teeltjaar was er nog geen nadelig effect op de productie, omdat de bloemtakken al voor de start van de behandelingen aangelegd waren. In de loop van 2014 is een eerste Cymbidium bedrijf gestart met hergebruik van drainwater en op dit bedrijf is het hergebruik gemonitord. In het eerste teeltjaar zijn geen nadelige effecten van het hergebruik geconstateerd. Omdat Cymbidium een meerjarig gewas is waarbij negatieve effecten op productie en kwaliteit pas na lange tijd zichtbaar worden, wordt het onderzoek voortgezet met een tweede teeltjaar.

Plant gezondheid project

Project details

Projectnummer: 
14995
Begindatum: 
01-01-2014
Einddatum: 
31-12-2014
Status: 
Afgerond
Budget: 
€ 22.700
Uitvoerder(s): 
WUR Glastuinbouw