Handelsbelemmeringen Boomkwekerij

Beschrijving: 

Doelstelling van het project is, Anthos in staat te stellen namens de sector te fungeren als aanspreekpunt voor NVWA en het ministerie van EZ, teneinde jaarrond een ongestoorde import en export van boomkwekerij producten mogelijk te maken, door:

  • Waar mogelijk heldere afspraken maken met de importerende landen over transparante en werkbare fytosanitaire eisen
  • Bestaande afspraken met importerende landen verruimen of tenminste consolideren
  • Ondernemers adequaat informeren over de regelgeving
  • Ondernemers adequaat informeren over de actuele fytosanitaire problemen in afzetlanden
  • Het beperken van de gevolgen voor de sector van fytosanitaire calamiteiten
  • De implementatie van CLIENT export voor de boomkwekerijsector, waardoor ondernemers een eigentijds hulpmiddel ter beschikking wordt gesteld dat fytosanitaire fouten bij export kan voorkomen.
  • Waar nodig zorgdragen voor PRA-informatie over boomkwekerijproducten.
  • Waar nodig fytosanitair gerelateerd productonderzoek laten uitvoeren.

 

Resultaten: 

Boomkwekerijproducten worden in toenemende mate afgezet in landen buiten de EU. Samen met de NVWA en buitenlandse overheden (inspectiediensten) is gewerkt aan het slechten van fytosanitaire handelsbarrières en aan systemen die jaarrond ongestoorde import en export mogelijk moeten maken. Hierover heeft met diverse landen afstemming plaatsgevonden. Om problemen met importerende landen te voorkomen, is het belangrijk dat ondernemers zich bewust zijn van de fytosanitaire risico’s. Hierbij is aandacht voor risicomanagement en –beheersing essentieel. Mede in dit kader is voor de vaste planten gewerkt aan de introductie van het Ketenregister en CLIENT Export. Hiermee wordt gezorgd voor sluitende Tracking & Tracing. Voorts zijn afspraken gemaakt en ingeregeld om het pre-clearance programma voor USA en Canada toekomstbestendig te maken en is in samenwerking met andere partijen inzet gepleegd op het in stand houden van bacterievuurbufferzones. 

Plant gezondheid project

Project details

Projectnummer: 
15022
Begindatum: 
10-04-2014
Einddatum: 
31-12-2016
Status: 
Afgerond
Budget: 
€ 150.000
Uitvoerder(s): 
Anthos