Hergebruik drainagewater grondgebonden teelten

Beschrijving: 

Evalueren van de mogelijkheden, het hergebruik van drainagewater in grondgebonden teelten effectiever te maken. Enerzijds door technische maatregelen om kwel of inzijging te beperken, anderzijds door efficiënte  benutting van in het drainwater aanwezige nutriënten. Dit project is het vervolg op project 15006.

Resultaten: 

Onderzocht is in welke mate kwel en inzijging zijn te beperken om zo het hergebruik van drainagewater bij grondgebonden teelten te verbeteren. De invloed van kwel/inzijging op het zoutgehalte en de hoeveelheid geloosd drainwater is groot en heeft tot gevolg dat veel bedrijven maar gedeeltelijk drain kunnen hergebruiken. De mogelijkheden om kwel en inzijging te beperken zijn gering. Een dubbel drainagesysteem lijkt het meest veelbelovend, maar een dergelijk systeem is om praktische redenen vrijwel onmogelijk aan te leggen op bestaande bedrijven. Met peilverhoging op de drain via de onderbemaling is ook vermindering van kwel te bereiken, zo bleek uit een praktijkpoef, dit systeem is vrij gemakkelijk te installeren. Duidelijk is wel dat de invloed van het bedrijfseigen beregeningsoverschot van grote invloed is op de emissie aan nutriënten via het geloosde drainagewater. Maximalisatie van hergebruik kan worden bereikt door het bijmengen te koppelen aan het Na gehalte uit een wateranalyse. 

Water, Bodem & Bemesting project

Project details

Projectnummer: 
15113
Begindatum: 
23-12-2014
Einddatum: 
23-12-2014
Status: 
Afgerond
Budget: 
€ 25.000
Uitvoerder(s): 
2017-01-01