Het Nieuwe Telen Lisianthus

Beschrijving: 

Aan de hand van een lange termijnvisie voor Lisianthus op het gebied van energiebesparing en reductie van gebruik en emissies van meststoffen en gewasbeschermingmiddelen, wordt een teeltstrategie voor lisianthus uitgewerkt. In het project is tevens aandacht voor afval en materiaalgebruik en -verbruik. Het project valt onder het koepelproject Glastuinbouw Waterproof.

Resultaten: 

Voor een duurzame teelt van lisianthus is op verschillende substraten getest of een teelt uit de grond teeltkundig haalbaar is. Daarbij is gezocht naar een optimale teeltstrategie met energiebesparing en vermindering van de emissie van nutriënten en gewasbeschermings-middelen. Er is onderzocht in een teeltsysteem met gronddoekgoten op een lavavloer, waarbij ook gebruik wordt gemaakt van energiebesparende technieken, diffuus glas en minder gebruik van kunstlicht. Het verbruik van warmte en elektriciteit is sterk verlaagd en benadert de doelstelling. Het water is niet ontsmet en er zijn geen fungiciden gebruikt. Door ophoping van nutriënten in de bovenlaag van het substraat moest iedere teelt met veel water worden gespoeld. Dit drainwater kon in de proefopstelling niet allemaal worden opgeslagen waardoor de gerealiseerde emissie van nutriënten hoger lag dan de doelstelling. Verwacht wordt dat in de praktijk meer buffermogelijkheden zijn, waardoor de doelstelling wel zou kunnen worden behaald. Door de energiezuinige benadering, zijn de teelten minder snel of leveren een lager takgewicht dan de praktijk. Uit aanvullende proeven is gebleken dat een voldoende kwaliteit lisianthus is te telen op zowel het teeltsysteem met kokos op gronddoekgoten als op kleikorrels. Zonder waterontsmetting, met een beperkte hoeveelheid aan stoomenergie en zonder bodemfungiciden is gedurende zes teelten zonder een noemenswaardig percentage uitval geteeld

Plant gezondheid project

Project details

Projectnummer: 
15001
Begindatum: 
01-01-2014
Einddatum: 
31-12-2014
Status: 
Afgerond
Budget: 
€ 15.000
Uitvoerder(s): 
Improvement Center, WUR Glastuinbouw