Kwartiermaker BO Voedingstuinbouw

Beschrijving: 

De Nederlandse voedingstuinbouw levert een substantiële bijdrage aan de Nederlandse economie en het imago van Nederland. Behoud en verdere uitbreiding van een sterke concurrentie- en exportpositie is voor de sector cruciaal. Samenwerking in de keten op een aantal gemeenschappelijke thema’s is hiervoor van belang. Denk aan voedselveiligheid, kwaliteit, plantgezondheid, duurzaamheid en onderzoek & innovatie. Tot 1 januari 2015 vervulde het Productschap Tuinbouw voor deze thema's een belangrijke initiërende, financierende en platform-functie.

Een mogelijk alternatief platform waarbinnen na het wegvallen van het Productschap Tuinbouw deze specifieke samenwerking plaats kan vinden is een zogenaamde brancheorganisatie (BO) op grond van de herziende Europese GMO-Verordening (EU 1308/2013). De vertegenwoordigende ketenpartijen in de voedingstuinbouw hebben de wens een BO op te richten, omdat het middels een dergelijk vehikel mogelijk blijft om op genoemde thema’s doelen te bereiken. Daarnaast biedt een BO de mogelijkheid bepaalde regels voor een beperkte periode algemeen verbindend te laten verklaren en indien nodig een collectieve financiering te regelen. Via een algemeen verbindend verklaring kunnen ook niet georganiseerde marktdeelnemers worden bereikt, waardoor bepaalde risico’s (o.m. vanwege 'free riders') kunnen worden verkleind. De bedoeling is het instrument van avv alleen in te zetten voor die onderwerpen die de marktdeelnemers en de sector van cruciaal belang vinden en die niet of niet in voldoende mate in de wet geregeld zijn. 

Het ministerie van EZ heeft via verschillende kanalen laten doorklinken dat zij waarde hecht aan het instrument BO en de BO als een nieuwe kans voor het bedrijfsleven ziet om na het opheffen van de productschappen tot zelfregulering te komen.

Het oprichten en erkend krijgen van de BO op grond van de ontwerpregeling voor erkenning van producenten- en brancheorganisaties is bewerkelijk en vereist een professionele benadering. De verschillende ketenpartijen worden hierbij ondersteund worden door de Kwartiermaker BO Voedingstuinbouw. Deze gaat zich inspannen om in goed overleg met de ketenorganisaties de BO te formaliseren. 

De doelstelling van het project is om de BO gebruiksklaar te maken voor de ketenpartijen, zodat zij een instrument in handen krijgen om indien daar behoefte aan is, binnen de gestelde kaders gemeenschappelijk beleid te maken:

  • In orde maken van benodigde documenten
  • Oprichten rechtspersoon
  • Erkenningsaanvraag gereed maken en namens de ketenpartijen indienen bij EZ
  • Eerste(n) AVV-verzoek voorbereiden en indienen
  • Eerste verkenning voor het inrichten van een uitvoeringsorganisatie

Buiten de doelstelling van het project vallen de kosten voor het daadwerkelijk inrichten van een uitvoeringsorganisatie die belast zal zijn met het toezicht op de naleving van AVV-voorschriften en het innen van gelden.

Resultaten: 

Project 15136 was het laatste project waarvoor het PT-Bestuur subsidie beschikbaar stelde.

Project details

Projectnummer: 
15136
Begindatum: 
19-12-2014
Einddatum: 
01-08-2015
Status: 
Afgerond
Budget: 
€ 65.500
Uitvoerder(s): 
LTO Nederland, Frugi Venta