Schoon en Zuinig Bloembollen 2014-2015

Beschrijving: 

Initiëren en (doen) uitvoeren van projecten en activiteiten gericht op het realiseren van de doelen en ambities uit het Convenant Schone en Zuinige Agrosectoren 2008. De ambitie is dat vanaf 2020 in nieuwe bedrijven economisch rendabel klimaatneutraal kan worden geproduceerd. De doelstellingen zijn een jaarlijkse energiebesparing van 2%, een CO2 reductie van 30% (2020 t.o.v. 1990) en een aandeel duurzame energie van 20% in 2020.  In 2012 is een 'Meerjarenprogramma 2012-2015 Schone en Zuinige Bloembollen' opgesteld. Jaarlijks worden de activiteiten ingevuld via een jaarwerkplan. De bloembollen en bolbloemensector zet zich via dit programma in voor een verantwoorde productie met een zo laag mogelijk energiegebruik; naast besparing wordt een hoger aandeel duurzame energie van groot belang geacht. Het meerjarenprogramma is ontwikkeld door overheid (EZ) en sector gezamenlijk en wordt ook gezamenlijk aangestuurd en op 50-50 basis gefinancierd. Het programma kent een aanpak langs drie sporen: het terugdringen van onnodig energie-gebruik, inzet van duurzame en energie en efficiënt gebruik van fossiele bronnen. Binnen de drie sporen worden diverse instrumenten en activiteiten ingezet, zoals verkenningen, (praktijk)onderzoek, demonstratie, voorlichting en communicatie.

Resultaten: 

In het kader van het Convenant Schone en Zuinige Agrosectoren werkt de bloembollensector aan het komen tot een economisch rendabel, klimaatneutraal nieuw bedrijf. Het werkprogramma is ingericht langs drie thema’s: het terugdringen van onnodig energieverbruik, de resterende energiebehoefte zoveel mogelijk duurzaam invullen en het efficiënt gebruik van fossiele bronnen. In de periode 2014-2016 heeft deze inzet geleid tot nieuwe kennis op het gebied van onder meer het drogen van bollen, het gebruik van zonnewarmte bij drogen en bewaren en een volgende stap in de meerlagenteelt binnen de tulpenbroeierij.

De rapporten zijn gepubliceerd op de website van RVO.nl

Energie & CO2 project

Project details

Projectnummer: 
13730
Begindatum: 
09-06-2015
Einddatum: 
01-09-2016
Status: 
Afgerond
Budget: 
€ 120.000
Uitvoerder(s): 
KAVB