Systeeminnovatie Futagrow voor een duurzame belichte groenteteelt

Beschrijving: 

Futagrow is een teeltsysteem dat uitgaat van jaarrond telen op (hijsbare) goten met een waterfilm i.p.v. een substraat zoals steenwol. Bij de tomatenteelt wordt uitgegaan van 5,6 (tussen)plantingen per jaar. De jonge planten worden op de hoge goot gezet, vol in het licht. De gedachte is om het licht zo efficiënt mogelijk te benutten, vooral in het najaar en in de winter doordat er altijd met een vitaal gewas wordt geteeld, door de jaarrond hoge lichtabsorptie (95%) en doordat er modelmatig wordt geteeld. De huidige stand van zaken dat er een ca. 25% lagere CO2 footprint per eenheid product is t.o.v. een praktijkbedrijf. Er zal een jaar onderzoek uitgevoerd worden naar de verbetering van deze revolutionaire teeltwijze.

Resultaten: 

In de belichtingsperiode van september 2014 tot april 2015 is onderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheden om de unieke kenmerken van het Futagrow teeltsysteem in te zetten voor elektriciteitsbesparing. Lichtintegratie die inspeelt op de variërende lichtbehoefte van de twee overlappende teelten door de groeifasen heen wordt geoptimaliseerd door middel van het per goot schakelbare tussenlicht waarmee de lichtverdeling per levensfase en over de hoogte van het gewas optimaal te sturen is. Bovendien wordt de warmte van het lussenlicht afgegeven in het gewas, waarmee het ontbreken van stralingswarmte in de LED belichting van bovenaf wordt gecompenseerd. Ook is d.m.v. fluorescentie metingen onderzocht of er over de hoogte van het gewas en gedurende de dag momenten zijn waarop de belichting minder efficiënt is, zodat inefficiënte belichting kan worden vermeden. Deze momenten zijn niet gevonden. Wel heeft de positie van het tussenlicht een sterke invloed op de zetting en ontwikkelingssnelheid van bloemen en vruchten nabij de balk.

Energie & CO2 project

Project details

Projectnummer: 
15090
Begindatum: 
01-11-2014
Einddatum: 
01-11-2015
Status: 
Afgerond
Budget: 
€ 261.114
Uitvoerder(s): 
Tuinbouw Techniek Ontwikkeling