Transitiepad: Van gewasbescherming naar integrale aanpak plantgezondheid glastuinbouw

Beschrijving: 

Dit project heeft als doel alle glastuinbouwondernemers bekend te maken met en het noodzakelijke inzicht te verstrekken tot een vernieuwde aanpak van plantgezondheid. Op grond hiervan moeten zij kunnen inschatten welke stappen in hun aanpak van ziekten, plagen en onkruidbestrijding genomen moeten worden om de afhankelijkheid en daarmee de inzet van gewasbeschermingsmiddelen te verlagen en de emissie van gewasbeschermingsmiddelen in brede zin sterk te verminderen.

Resultaten: 

De glastuinbouw streeft naar een productie die nagenoeg emissie- en residuvrij produceert in robuuste systemen met een sterk verminderde afhankelijkheid van chemische gewasbeschermingsmiddelen. Om deze ambities te realiseren moet er een duidelijke kanteling komen in denken en doen richting robuuste weerbare systemen en weerbare ketens. Hiervoor is een samenhangend transitiepad met bijbehorend communicatieprogramma uitgevoerd. Er is een gedegen stappenplan (systeemintegratie) in de handelingen van de teler en adviezen van adviesbureaus en toeleveranciers opgesteld. Het belangrijkste doel was: kennisontsluiting op het gebied van Plantgezondheid, bewustwording noodzaak van aanpassing in aanpak en adaptatie en toepassing van het systeemdenken in Plantgezondheid. Hiervoor zijn de volgende communicatiemiddelen aangewend: Website, film Integrated Pest Management (IPM), flyer, organiseren bijeenkomsten, workshops, voorlichtingsdagen en leergroepen: Samen werken aan groene oplossingen.

Plant gezondheid project

Project details

Projectnummer: 
14984
Begindatum: 
01-01-2014
Einddatum: 
01-01-2016
Status: 
Afgerond
Budget: 
€ 120.000
Uitvoerder(s): 
LTO Nederland