Inhoud

Verticale tabs

Verticale tabs

Verticale tabs

De tuinbouw- en groensector dankt zijn unieke positie als topsector aan ondernemers en medewerkers, die in staat zijn nieuwe kennis snel te vertalen naar economisch en maatschappelijk profijtelijke innovaties. De topsector heeft een sterk imago als het gaat om wereldoplossingen voor wereldvraagstukken rondom voedsel(-veiligheid), gezondheid en welbevinden en duurzaam gebruik van energie en water. De bedrijven hebben jaarlijks behoefte aan 19.000 nieuwe krachten. Hoe komt de tuinbouw in de felle competitie met andere sectoren aan voldoende en gekwalificeerd personeel? De uitdaging is, werken in de tuinbouw voor alle functieniveaus (nog) aantrekkelijker te maken én daarover effectief met alle potentiële werknemers te communiceren: jongeren in opleiding maar ook mensen buiten de tuinbouw die op zoek zijn naar (ander) werk. De aanpak voor deze uitdaging is uitgewerkt in het Meerjarenprogramma 'Werken in de Tuinbouw'

 

Programma Arbeid + Jaarplan 2013 -...

Meerjarenprogramma 'Werken en de tuinbouw'


Werken in de sector tuinbouw en groen is zo aantrekkelijk, dat er vanaf 2016 voldoende juist gekwalificeerde mensen in willen komen èn willen blijven werken. ‘Werken in de tuinbouw’, het Meerjarenprogramma Arbeid van het Productschap Tuinbouw, heeft als hoofddoel hieraan bij te dragen. Het programma is in 2012 ontwikkeld door het Ondernemingsplatform Arbeid van het PT.Meerjarenprogramma 'Werken en de tuinbouw'In...
Zeer veel reacties van ondernemers...

Inputronde Arbeid zomer 2012


Via een brede inventarisatie is midden 2012 aan ondernemers in de tuinbouw gevraagd om input voor de nieuwe programma’s van het PT, ook op het gebied van arbeid. Zeer veel reacties van ondernemers in de inputronde hadden te maken met de kosten van arbeid, (te hoog, mede vanwege dure verzekeringen), de regelgeving (te complex, belemmerend voor rendabele bedrijfsvoering, ongelijk Europees speelveld) en de behoefte aan flexibiliteit....
Jongeren zien de groen – en tuinbo...

Arbeidsmarktcampagnes


Jongeren zien de groen – en tuinbouwsector steeds minder vaak als potentiële werkgever. Nieuwe instroom staat of valt bij een goed imago. Niet alleen van de bedrijven in het tuinbouw- en groencluster, maar ook van onderwijs en scholingArbeidsmarktcampagneHet Productschap Tuinbouw ontwikkelt daarom een imagocampagne gericht op jongeren voor de Nederlandse Tuinbouw. It’s Alive werkt aan een sterk en aansprekend sectorimago om ook in de toekomst...
Het Productschap Tuinbouw brengt d...

Arbeidsmarktmonitor Tuinbouw


Sinds 1998 geeft de Arbeidsmarktmonitor Tuinbouw elke twee jaar een actueel kwantitatief en kwalitatief beeld van de relevante ontwikkelingen op de arbeidsmarkt van de tuinbouw- en groensector. De achtste editie uit 2012 bevat een apart hoofdstuk over opleiding en scholing. Ook wordt ingegaan op het imago van werken in de tuinbouw, gaat het vergrootglas op de relatie tussen bedrijfskenmerken en de benutting van personeelsinstrumenten...
In de tuinbouw- en groene sector m...

Arbeidsomstandigheden en arbeidsvoorwaarden


In de tuinbouw- en groene sector moet arbeid onder veilige, gezonde en plezierige omstandigheden kunnen worden uitgevoerd.Voor de teeltsectoren is informatie over arbeidsomstandigheden te vinden bij Stigas. Algemene informatie over arbeidsomstandigheden is te vinden bij de Arbeidsinspectie.Specifieke informatie over arbeidsvoorwaarden is te vinden bij  FNV. De arbeidsvoorwaarden zijn vastgelegd in de CAO’s van de...
De werkgever in de ondernemerHet b...

Kennisbank Arbeid


 Wat komt er allemaal bij kijken om een goed personeelsbeleid te voeren? Hoe komt een bedrijf aan goede medewerkers? Hoe behoudt men ze voor het bedrijf? En hoe neem je afscheid van het personeel dat niet (meer) aan de bedrijfsdoelstellingen voldoet? LTO Noord en het Kenniscentrum Arbeid van de Hanzehogeschool Groningen hebben de handen ineen geslagen en de Kennisbank Arbeid ontwikkeld. In de Kennisbank Arbeid kunt u snel en eenvoudig...
PT draagt ruim 35 activiteiten ove...

Persbericht: PT draagt ruim 35 activiteiten over aan tuinbouwsector


Het Productschap Tuinbouw (PT) draagt ruim 35 activiteiten over aan organisaties en bedrijven in de tuinbouwsector. Met een deel van die activiteiten gaan circa 10 mensen mee met hun werk. Met dit besluit gaf het PT-bestuur vandaag invulling aan zijn voornemen van eind vorig jaar. Hetzelfde geldt voor de beslissing om voor een groot deel van de tuinbouwondernemers over 2013 geen heffing meer op te...
In 2012 wer

Werkgelegenheid tuinbouw stabiel op ruim 404.000 personen


In 2012 werkten ruim 404.000 personen in de tuinbouw. Dit is vergeleken met 2011 een stabilisatie, na jaren van groei van de werkgelegenheid. Omgerekend naar voltijds banen ging het in 2012 om circa 230.000 fte’s. Over de hele tuinbouw gerekend was de omvang van de ‘vaste kern’ (gezins- en vaste krachten) vrijwel gelijk aan dat van de ‘flexibele schil’ (tijdelijke krachten en uitzendkrachten). Dit blijkt...
De eisen di

Persbericht: Sociale paragraaf in retaileisen GlobalG.A.P.


De eisen die de retail stelt aan productie van groenten en fruit, omvat nu ook een sociale paragraaf. Met de extra, vrijwillige module bij GlobalG.A.P. kunnen teeltbedrijven in de groenten- en fruitsector eenvoudiger inspelen op de vraag uit de markt naar borging van goede arbeidsomstandigheden en werkgeverschap.De retaileisen aan productie van groenten en fruit zijn ondergebracht bij GlobalG.A.P. Die...
Een teler uit Ammerzoden (Gelde

Teler krijgt keurmerk Fair Produce niet terug via rechter


Een teler uit Ammerzoden (Gelderland) krijgt het Fair Produce certificaat niet terug via de rechter. De rechter deed vandaag uitspraak in het kort geding dat door vier kwekerijen en een handelsbedrijf in champignons van een en dezelfde eigenaar was aangespannen tegen Fair Produce nadat de certificaten van de bedrijven waren ingetrokken. De bedrijven moeten van de rechter de normale, door Fair Produce...
In de eerste drie maanden van 2

Ruim helft champignonbedrijven inmiddels gecertificeerd voor Fair Produce


In de eerste drie maanden van 2013 is het aantal bedrijven met een Fair Produce certificaat verdubbeld tot ruim 80 plukbedrijven, handelsbedrijven en champignon snijbedrijven. Inmiddels heeft daarmee ruim de helft van alle bedrijven in de paddenstoelensector het certificaat behaald. Nog een flink aantal staat op de nominatie voor een audit. Met Fair Produce hebben gecertificeerde...
Medio maart is de aangepaste websi...

Aanpassing website PT


Medio maart is de aangepaste website van het PT opgeleverd. De aanpassing was technisch noodzakelijk om de stabiliteit van de site te behouden en beheer te vereenvoudigen. Bovendien is de gelegenheid aangegrepen om enkele wijzigingen aan te brengen. Zo zijn de tweets van het productschap via de homepage te volgen, is er meer mogelijkheid voor het gebruik van beeld en is de noodzaak tot inloggen vervallen. De informatie op de website is nu...
Het tijdelijk lagere btw-tarief vo...

Branchevereniging VHG zeer tevreden over btw-verlaging op arbeidskosten hoveniers


Het tijdelijk lagere btw-tarief voor arbeidskosten hoveniers gaat ook gelden voor het aanleggen en onderhouden van de tuin. Branchevereniging VHG is er zeer tevreden met deze maatregel in het kader van het woonakkoord. Na langdurige lobby vanuit Branchevereniging VHG en een dringend verzoek vorige week aan het adres van minister Blok en secretaris Staatssecretaris Weekers met...
De tuinbouw is aangemerkt als een...

'Tour De Groen' voor leerlingen VMBO - 1 maart 2013


De tuinbouw is aangemerkt als een van de topsectoren waarin Nederland wereldwijd sterk in is. Maar wie zorgt ervoor dat deze innovatieve sector ook op de lange termijn voldoende personeel heeft met de juiste vaardigheden en know how?
Schoneveld breeding organiseert samen met zeven bedrijven uit de regio aanstaande vrijdag 1 maart de 'Tour de Groen'. Tijdens deze tour gaan 140 leerlingen van het 2e...
Mechanische snoei van pitfruit

Demonstratie mechanische snoei


Mechanische snoei van pitfruit is een mogelijkheid te besparen op arbeidsuren. Gedurende een 4-tal jaren is bij PPO Fruit deze werkwijze gevolgd op demonstratieniveau om voor- en nadelen boven water te krijgen en een meer objectief beeld te kunnen vormen van de robuustheid van dit systeem voor de professionele fruitteelt. Voortzetting van 14449.
De gespecialiseerde bloemendeta

Professionalisering marktbewerking bloemist


De gespecialiseerde bloemendetailhandel in Nederland (ca. 3000 ondernemingen) kenmerkt zich door kleinschaligheid en vakgerichtheid. Het ondernemerschap is met name gericht op interne processen en te weinig op de klant.Het consumentengedrag in de detailhandel is de laatste jaren aanzienlijk veranderd. Digitale media en multi-channel aankoopgedrag hebben een sterke ontwikkeling doorgemaakt. Wanneer de bloemisten hier...
1.

Productkennisuitwisseling bloemisten


1. Vergroten van toegang tot op bloemist (en consument) afgestemde productinformatie.2. Bijdragen aan nadrukkelijker terugkoppeling van productervaringen van bloemisten aan handelaren en kwekers, door momenten te creëren waarin kwekers, handelaren en bloemisten elkaar ontmoeten.
Identificeren van de bron van e

Endotoxinen en stof bij ui


Identificeren van de bron van endotoxinen in/op het product ui en het ontwikkelen van technieken incl. apparatuur/machines om de bron van schadelijke endotoxinen in of op het product zo veel mogelijk te verwijderen vóórdat het verder het verwerkingsproces binnen het bedrijf ingaat.
In de Topsector T&U 5 bijeenko...

Jongerenperspectief


In de Topsector T&U 5 bijeenkomsten organiseren in de Greenports tussen ondernemers en jongeren waarbij bij ondernemers scherp wordt gemaakt wat jongeren verwachten van werk en loopbaan, en daar een follow up aan verbinden ten behoeve van ondernemers die hun HRM beleid daadwerkelijk willen aanpassen en aanvullen.
Actualiseren en omzetten van 15 be...

Actualisering functiehandboek Open Teelten


Actualiseren en omzetten van 15 bestaande functies naar ORBA PM format. Het omschrijven van 15 nieuwe functies met informatie over doel van de functie, positie in de organisatie, resultaatgebieden, kernactviteiten, resultaatcriteria en werkgerelateerde bezwaren.
Binnen het project ontwikkelen imp...

Sectorale monitoring G&F zeecontainers


Binnen het project ontwikkelen importeurs in de Groenten en Fruit sector een stappenplan voor het veilig openen en betreden van zeecontainers. Om een zo volledig mogelijk beeld te krijgen van de eventuele risico’s worden tijdens de verschillende seizoenen de bijbehorende productstromen onderzocht.
Doel van dit project is de ontwikk...

Beroepenclips Hoveniers


Doel van dit project is de ontwikkeling van digitale communicatiemiddelen ter promotie van beroepen in de hoveniersbranche bij jongeren. Dit project wordt uitgevoerd door de VHG.