Inhoud

Verticale tabs

Verticale tabs

Verticale tabs

Overheid en maatschappij willen het gebruik van fossiele brandstoffen en de emissie van CO2 sterk reduceren. Ook retailers stellen in toenemende mate eisen aan de CO2 footprint van producten. De tuinbouw heeft daarom met de rijksoverheid het convenant Schone en Zuinige Agrosectoren getekend. Ondernemers investeren in duurzame gebouwen en installaties.

Brancheorganisaties zorgen voor afstemming tussen problemen in de praktijk en beleid. De rijksoverheid maakt beleid, wet- en regelgeving en verstrekt innovatiesubsidies. Het Productschap Tuinbouw zorgt voor (co)-financiering van projecten en waar nodig voor de coördinatie van uitvoeringsprogramma’s (bijvoorbeeld Kas als Energiebron).

De tuinbouwsector investeert via het Productschap Tuinbouw in... lees meer

Programma Energie & CO2 inclus...

Programma Energie & CO2 + Jaarplan 2013 - oktober 2012


Programma Energie & CO2 inclusief Jaarplan 2013 - oktober 2012
In de inputronde voor het thema En...

Resultaten inputronde Energie & CO2


In de inputronde voor het thema Energie en CO2 geven tuinbouwondernemers aan dat ze het belangrijk vinden dat aan dit onderwerp gewerkt wordt. De CO2 uitstoot moet gereduceerd worden door energie te besparen en duurzame energie toe te gaan passen. Een ondernemer vindt dat de tuinbouw op termijn leverancier van energie kan - of zelfs moet - worden. De motivatie voor de ondernemers daarvoor is vooral om de energiekosten...
Het PT werkt vanaf 1 juli 2012 met...

Ondernemingsplatform Energie & CO2


Het PT werkt vanaf 1 juli 2012 met zes Ondernemingsplatforms voor de investeringsprogramma’s.Ondernemingsplatforms stellen doelstellingen vast, werken de programma’s uit en stellen een gericht en samenhangend investeringsprogramma op. Daarbij zorgen ze voor een goede aansluiting met de praktijk. De Ondernemingsplatforms worden ondersteund door een programmamanager van het PT.In de zomer  en vroege najaar van 2012 worden...
Een kas die energie levert aan een...

Kas als energiebron - transitieprogramma


Een kas die energie levert aan een zorginstelling, tomaten of potplanten die groeien op aardwarmte, ondernemers die zonder gasaansluiting orchideeën of amaryllis kweken, stoken op hout in plaats van gas.Dit zijn projecten van 'Kas als energiebron', projecten die er aan bijdragen dat de glastuinbouw minder afhankelijk wordt van fossiele brandstoffen. Het bedrijfsleven, het PT, LTO Glaskracht Nederland en het ministerie...
Met ingang van 2011 kent de glastu...

CO2-sectorsysteem voor de glastuinbouw


Met ingang van 2011 kent de glastuinbouw een eigen systeem voor CO2-verevening. De keuze voor een eigen systeem komt voort uit de sector zelf, toen bleek dat de GLAMI-gewasnomen niet goed werkten. Het systeem bespaart het tuinbouwbedrijfsleven zo'n € 100 miljoen per jaar aan verlaagde energiebelasting.De Europese Commissie ziet het CO2-sectorsysteem als ‘tegenprestatie’ voor het tuinbouw EB-tarief. Tevens is het een...
Met het rapport ‘Routekaart 2012 –...

Routekaart 2012 - 2030 voor de g&f verwerkende industrie


Met het rapport ‘Routekaart 2012 – 2030’ zet de Groente en Fruit verwerkende industrie de eerste stap richting 50% verbetering van de energie-efficientie in 2030 in de keten ten opzichte van 2005.
Markt en maatschappij vragen steed...

Carbon footprint berekenen


Markt en maatschappij vragen steeds vaker naar de duurzaamheid van producten. Uitstoot van broeikasgassen is daarbij een belangrijk onderdeel. Maar hoe maak je dat inzichtelijk, voor jezelf en voor je klanten? Waar begin je te meten: bij de ontkieming van het eerste zaadje? En met welke factoren in de keten hou je rekening? Om antwoord te geven op deze vragen is de carbon footprint tool ontwikkeld. De carbon footprint geeft de totale...
Maximaal efficiënt en duurzaam ver...

Duurzame Sierteeltketens GreenCHAINge


De Nederlandse bloemenhandelssector heeft als doel te komen tot een maximaal efficiënt en duurzaam vervoer van Nederlandse sierteeltproducten, import en re-export. Doelstelling 2020 is 36% verlaging van de CO2-emissie op importproducten en 15% voor export op verre bestemmingen (>800 km), beide t.o.v. 2011. Deze doelen kunnen gerealiseerd worden door transitie van luchtvracht naar zeetransport en van transport over de weg (...
PT draagt ruim 35 activiteiten ove...

Persbericht: PT draagt ruim 35 activiteiten over aan tuinbouwsector


Het Productschap Tuinbouw (PT) draagt ruim 35 activiteiten over aan organisaties en bedrijven in de tuinbouwsector. Met een deel van die activiteiten gaan circa 10 mensen mee met hun werk. Met dit besluit gaf het PT-bestuur vandaag invulling aan zijn voornemen van eind vorig jaar. Hetzelfde geldt voor de beslissing om voor een groot deel van de tuinbouwondernemers over 2013 geen heffing meer op te...
De tomatenproef binnen het project...

Het Nieuwe Belichten onder Diffuus Glas succesvol


Tom Dueck, Wageningen UR GlastuinbouwDe tomatenproef binnen het project Het Nieuwe Belichten liep eind augustus af. In een teelt van exact een jaar is er bijna 90 kilo tomaten per m2 geproduceerd. In een proef als deze, vragen telers allereerst naar de behaalde productie. Dat is inderdaad interessant, maar minstens zo belangrijk is wat we hebben geleerd van deze teelten. Belichten naar behoefteIn vier kassen...
Frank van der Helm, Wageningen

Rapport: Het Nieuwe Telen Lisianthus


Frank van der Helm, Wageningen UR GlastuinbouwBij de teelt van lisianthus wordt vijf keer per jaar gestoomd om problemen met Fusarium en Myrothecium te voorkomen. Door het stomen uit te bannen kan bij lisianthus 20 – 24 m3 gas/m2/jaar energie bespaard worden. Met onder andere een deelfinanciering vanuit het programma Kas als Energiebron zijn de mogelijkheden van de teelt van lisianthus op substraat en de daarbij behorende...
Voor de uitvoering vanaf 2015 zijn...

Stand van zaken CO2 sectorsysteem Glastuinbouw


In het CO2 sectorsysteem wordt de glastuinbouwsector gehouden aan een jaarlijkse maximale CO2 emissie. Dit CO2 plafond daalt jaarlijks met circa 3% tot 2020. Per 2020 is de CO2 emissie van de sector hierdoor gedaald tot 6,2 Mton, terwijl deze momenteel nog circa 7,8 Mton per jaar bedraagt.De overschrijding van het plafond wordt jaarlijks afgerekend met de bedrijven op basis van de bijdrage die ieder bedrijf levert aan...
Ledlampen moeten nog efficiënte

Onderzoekers: 'Er is meer uit belichting te halen'


Ledlampen moeten nog efficiënter en goedkoper worden en er is nog meer kennis over leds nodig, voordat ledbelichting grootschalig kan worden toegepast in de glastuinbouw. Dat bleek tijdens het seminar over energiezuinige belichting van het programma Kas als Energiebron op dinsdag 2 juli bij het Productschap Tuinbouw in Zoetermeer.Tijdens het seminar presenteerden onderzoekers de nieuwste resultaten en...
Willem Valstar, GreenQ

Belicht gewas sterker onder diffuus glas


Willem Valstar, GreenQDe gewassen staan er redelijk tot goed bij in de belichtingsproef bij Wageningen UR Glastuinbouw en GreenQ Improvement Centre. De groei is er een beetje uit, maar voor de tijd van het jaar en de plantleeftijd ziet het er goed uit. We hebben Botrytis goed onder controle. Rond 1 juli zullen we de planten toppen en dan gaan we het naar verwachting goed redden tot eind augustus. We hebben de afgelopen...
Arie de Gelder, Wageningen UR G

Op zoek naar perfectie in de rozenteelt


Arie de Gelder, Wageningen UR GlastuinbouwVoor het project 'Perfecte Roos - Energiezuinig geteeld' staan de planten nu drie maanden in de kas bij Green Q Improvement Centre. Wekelijks komt de begeleidingscommissie bij elkaar om te adviseren over de teeltstrategie en over de te nemen teeltmaatregelen. Daarbij gaat het niet alleen om de hoofdlijnen van klimaat en gewasbescherming, maar ook om details. Laat ik er een paar van...
Donderdag 30 mei 2013 werd een

Veel praktische info tijdens bijeenkomst aardwarmte


Donderdag 30 mei 2013 werd een kennisbijeenkomst over aardwarmte gehouden bij Agriport A7. Tijdens deze bijeenkomst werd het Handboek Geothermie officieel gepresenteerd en werden de plannen van de Energie Combinatie Wieringermeer (ECW) bekend gemaakt.Frank Schoof van de Stichting Platform Geothermie gaf toelichting op het Veiligheid-Zorgsysteem. Het nieuwe handboek geeft richtlijnen voor alle betrokkenen bij...
Onderzoek naar de mogelijkheden

CO2 afvangst AEB procede


Onderzoek naar de mogelijkheden en belemmeringen bij CO2 afvangst met de AEB procudure.
Door de verdere toepassing van

CO2 voor de NL glastuinbouw


Door de verdere toepassing van o.a. aardwarmte, restwarmte en energiebesparing heeft de glastuinbouw een tekort aan CO2 doordat er minder aardgas verstookt wordt. De glastuinbouw is daarom op zoek naar extra CO2. In deze studie zijn de belangrijkste opties op een rij gezet en worden aanbevelingen gedaan om het ‘tekort’ op te vullen. Een belangrijke optie is daarbij de koppeling met het project ROAD (Rotterdam Opslag en Afvang...
Op dit moment is CO2 inkoop of

CO2-winning uit buitenlucht


Op dit moment is CO2 inkoop of CO2 uit rookgas van een aardgasgestookte ketel en WKK gangbaar. Daarnaast vindt recent op kleine schaal CO2-winning uit biomassa voor CO2-bemesting plaats. Desondanks zal een verwacht tekort aan CO2 ontstaan, juist ook bij duurzame energie-technieken zoals geothermie, WKO en zonnewarmte. Het onttrekken van CO2 uit buitenlucht voor CO2 bemesting in de kas past dan ook goed bij de duurzame ontwikkelingen in...
Initiëre

Schoon en Zuinig Bloembollen 2014-2015


Initiëren en (doen) uitvoeren van projecten en activiteiten gericht op het realiseren van de doelen en ambities uit het Convenant Schone en Zuinige Agrosectoren 2008. De ambitie is dat vanaf 2020 in nieuwe bedrijven economisch rendabel klimaatneutraal kan worden geproduceerd. De doelstellingen zijn een jaarlijkse energiebesparing van 2%, een CO2 reductie van 30% (2020 t.o.v. 1990) en een aandeel duurzame energie van 20% in...
De energie besparing is in het

De perfecte roos, energiezuinig geteeld


De energie besparing is in het eerste jaar 15 % op elektriciteit voor belichting en 30 % besparing op energie voor verwarming. Voor het tweede jaar zijn de doelstellingen voor besparing 20 % op elektriciteit voor belichting en 40% op energie voor verwarming. De CO2 doelstelling is telen met een concentratie van maximaal 800 ppm en een licht afhankelijk doseercapaciteit van maximaal 250 kg/ha.uur, waarbij de...
De aardwarmteketen is bezig een

Kennismedewerker Geothermie DAGO


De aardwarmteketen is bezig een professionaliseringslag te maken. Daartoe wordt gelieerd aan het platfrom Geothermie een Vereniging van Geothermie Operators (DAGO) opgericht en wordt een kennismedewerker aangesteld. Deze brengt de ervaringen met bestaande bronnen in kaart met als doel best practices en kennisvragen vast te stellen, van belang voor bestaande en aankomende operators. Het project start met aanstelling van de...
Futagrow is een teeltsysteem da

Systeeminnovatie Futagrow voor een duurzame belichte groenteteelt


Futagrow is een teeltsysteem dat uitgaat van jaarrond telen op (hijsbare) goten met een waterfilm i.p.v. een substraat zoals steenwol. Bij de tomatenteelt wordt uitgegaan van 5,6 (tussen)plantingen per jaar. De jonge planten worden op de hoge goot gezet, vol in het licht. De gedachte is om het licht zo efficiënt mogelijk te benutten, vooral in het najaar en in de winter doordat er altijd met...
Doel is om te onderzoek of CO2

CO2 uit houtstookinstallatie


Doel is om te onderzoek of CO2 afvangst bij een houtstookinstallatie haalbaar is voor de glastuinbouw. Op een praktijkbedrijf wordt een bestaande installatie aangepast, opnieuw in bedrijf genomen en getest.