Inhoud

Verticale tabs

Verticale tabs

Verticale tabs

Maatschappelijk verantwoord ondernemen
Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) is duurzaam ondernemen. MVO brengt de sociale aspecten van ondernemen, de ecologische effecten en winstgevendheid met elkaar in evenwicht.
Het momentum is er om met MVO marktkansen te creëren. De vraag groeit, de noodzaak dringt wereldwijd door en de Nederlandse tuinbouw heeft een voorsprong op het gebied van MVO.

Meer weten over MVO en de tuinbouw

Biobased Economy
De biobased economy (BBE) brengt materiaal en bestanddelen afkomstig van planten en bomen, bollen, paddenstoelen en algen tot waarde. Onder meer als groene grondstof voor geneesmiddelen, cosmetica, voedingssupplementen, geur-, kleur- en smaakstoffen, gewasbeschermingsmiddelen, bouw- en verpakkingsmaterialen, veevoer en energie.
BBE biedt nieuwe economische kansen aan de Nederlandse tuinbouw en aan de ketens waarmee tuinbouwondernemers samenwerken. De biobased economy levert nieuwe product-marktcombinaties op, verbreedt afzetmarkten en brengt plantaardige restmaterialen tot waarde. Met BBE speelt de tuinbouwsector in op de behoefte aan retailers om duurzaam in te kopen; BBE verbetert de ecologische voetafdruk.

Meer weten over BBE en de tuinbouw

Programma MVO + Jaarplan 2013 - ok...

Programma MVO & BBE + Jaarplan 2013 - oktober 2012


Programma MVO + Jaarplan 2013 - oktober 2012Programma Biobased Economy + Jaarplan 2013 - oktober 2012
Uit de inputronde blijkt dat onder...

Resultaten inputronde MVO en Biobased Economy


Uit de inputronde blijkt dat ondernemers belang hechten aan samenwerking en collectieve investeringen in een duurzame tuinbouw. Eén ondernemer gaf aan dat de glastuinbouw de motor wordt voor de biobased economy. Er zijn diverse waardevolle suggesties gedaan. Die ook door het Ondernemingsplatform zijn overgenomenVoor MVO kwamen er de volgende reacties:Graag voldoende (meer) aandacht voor biologische teeltVeel bedrijven...
Het PT werkt vanaf 1 juli 2012 met...

Ondernemingsplatform MVO & Biobased Economy


Het PT werkt vanaf 1 juli 2012 met zes ondernemingsplatforms voor de investeringsprogramma’s. Deze platforms bestaan uit ondernemers en deskundigen van tuinbouwbedrijven uit alle deelsectoren van de tuinbouw.Ondernemingsplatforms stellen doelstellingen vast, werken de programma’s uit en stellen een gericht en samenhangend investeringsprogramma op. Daarbij zorgen ze voor een goede aansluiting met de praktijk. De...
Laat zien wat u doet!De glastuinbo...

MVO Onder Glas


Laat zien wat u doet!De glastuinbouwsector is innovatief en houdt rekening met maatschappelijke belangen. Ondernemers in de sector doen er alles mens en milieu zo min mogelijk  te belasten tijdens de teelt van hoogwaardige kwaliteitsproducten. Maar weten klanten en zakenpartners dit ook? Welke bedrijfsactiviteiten hebben iets te maken met MVO? En hoe kunnen deze activiteiten zichtbaar gemaakt worden voor de buitenwereld. Hoe laat een ondernemer...
In de biologische tuinbouw werken...

Vermarkten biologische producten


In de biologische tuinbouw werken tuinders op een milieuvriendelijke wijze. Dit betekent ondermeer dat gewassen in de grond geteeld worden en daarbij geen chemische bestrijdingsmiddelen en kunstmest worden gebruikt.Op alle biologische producten die je in de winkel tegenkomt, vind je het EKO-keurmerk. Voordat je iets een biologisch product mag noemen dat het EKO-keurmerk mag dragen, moeten alle stappen in het productieproces voldoen...
Per 1 januari 2013 wordt de verpak...

Verpakkingenbelasting afgeschaft per 1 januari 2013


Per 1 januari 2013 wordt de verpakkingenbelasting afgeschaft. Dit is een van de maatregelen om het belastingstelsel te vereenvoudigen. Deze belasting werd op 1 januari 2008 van kracht. De verpakkingenbelasting is ingevoerd om de hoeveelheid verpakkingen terug te dringen en het gebruik van milieuvriendelijke verpakkingsmaterialen te stimuleren.Wat betekent dit voor ondernemers in 2012?In principe komen in 2012...
PT draagt ruim 35 activiteiten ove...

Persbericht: PT draagt ruim 35 activiteiten over aan tuinbouwsector


Het Productschap Tuinbouw (PT) draagt ruim 35 activiteiten over aan organisaties en bedrijven in de tuinbouwsector. Met een deel van die activiteiten gaan circa 10 mensen mee met hun werk. Met dit besluit gaf het PT-bestuur vandaag invulling aan zijn voornemen van eind vorig jaar. Hetzelfde geldt voor de beslissing om voor een groot deel van de tuinbouwondernemers over 2013 geen heffing meer op te...
Wat kan ik als sierteeltonderne

Nieuwe verdiencapaciteit voor de sierteelt in de Biobased Economy


Wat kan ik als sierteeltondernemer in de Biobased Economy? Dat was het thema van een Greenport Aalsmeer-bijeenkomst op 26 maart jl. In drie presentaties werden de kansen en mogelijkheden geschetst.Het Productschap Tuinbouw (PT) en het Kenniscentrum Plantenstoffen nodigden siertelers uit mee te doen met een project. In dit project worden plantenextracten getest op de aanwezigheid van...
Voor veel ondernemers is Biobased...

Bijeenkomst Kansen voor de sierteelt in de Biobased Economy


Voor veel ondernemers is Biobased Economy (BBE) nog een vaag begrip. Zeker in de sierteelt is lang niet altijd duidelijk wat de kansen en mogelijkheden zijn. Daarom organiseert de Innovatiemotor Greenport Aalsmeer op dinsdag 26 maart van 16.00 - 19.00 uur bij Naktuinbouw in Roelofarendsveen een bijeenkomst over de biobased economy. Deze bijeenkomst is bedoeld voor sierteeltondernemers in de Greenport...
De verpakkingenbelasting wordt per...

Verpakkingenbelasting afgeschaft m.i.v. 2013


De verpakkingenbelasting wordt per 1 januari aanstaande afgeschaft. Demissionair staatssecretaris Atsma (Infrastructuur en Milieu) en het verpakkende bedrijfsleven hebben een overeenkomst getekend waarmee producenten, importeurs en verkopers van verpakte producten garanderen dat zij de komende tien jaar de kosten voor inzameling en hergebruik van kunststof verpakkingsmateriaal betalen. De bedrijven spreken af dat ze de...
De prijs voor Duurzaamste Tuin van...

Duurzaamste Hovenier en Duurzaamste Tuin van Nederland 2012


De prijs voor Duurzaamste Tuin van Nederland 2012 is in de wacht gesleept door ontwerper-hovenier Noël van Mierlo, met zijn Liskeshoeve-tuin in Nederweert. Giel van der Palen Hoveniers is uitgeroepen tot de Duurzaamste Hovenier van Nederland 2012.

De bijbehorende prijzen zijn onder grote belangstelling van tuinconsumenten en tuinprofessionals uitgereikt op TuinIdee, de tuinbeurs die van 21 tot en met...
Vandaag verscheen het eerste secto...

Persbericht: IMVO verslag Tuinbouw helpt ondernemers in te spelen op vraag om transparantie


Vandaag verscheen het eerste sectorverslag over Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO) in de tuinbouw. Alexander Rinnooy Kan, voorzitter van de Sociaal Economische Raad (SER) ontving het uit handen van Agnes van Ardenne, voorzitter van het Productschap Tuinbouw (PT). Met het verslag beantwoordt de tuinbouw de vraag om transparantie als geheel. Dat...
BiJo Logische Groenten uit ’s Grav...

Persbericht: BiJo eerste tuinder met certificaat voor CO2 Voetafdruk


BiJo Logische Groenten uit ’s Gravenzande is het eerste tuindersbedrijf met een certificaat voor de CO2 Voetafdruk van hun producten. Certificatie volgens PAS 2050 Carbon Footprint geeft weer dat voor groenten van BiJo exact in beeld is hoeveel broeikasgassen er vrijkomen bij het telen. De tuinbouwspecificatie van PAS 2050 wordt ontwikkeld door het Productschap Tuinbouw (PT), samen met het LEI en...
In het kader van het programma Tui...

Tuinbouw onder aandacht op conferentie cellulose


In het kader van het programma Tuinbouw in de Biobased Economy heeft Programmamanager Duurzame Ontwikkeling Jan Smits op de Intersectorale conferentie over kansen voor samenwerking tussen toeleveranciers en aanbieders van lignocellulose een presentatie gehouden. Hij is onder meer ingegaan op de kansen voor de tuinbouw als leverancier van plantenstoffen zoals plantaardige vezels uit stengels en blad van tomaten...
De doelstelling van dit project

Businesskansen voor de sierteelt in de biobased economy


De doelstelling van dit project is het in beeld brengen van:de economische waarde van plantenextracten en plantenstoffen van het in Nederland geteelde sierteeltassortiment voor de farmaceutische, agro(chemische), kleur-, geur- en smaakstoffen, cosmetica, voedings(supplementen) industriede bioactiviteit die deze extracten vertonen en de (combinaties) van plantenstoffen die daarvoor verantwoordelijk zijn en...
Dit koepelproject heeft tot doe

Koepelproject reststromen paddenstoelenteelt


Dit koepelproject heeft tot doel de verkregen resultaten op het gebied van restromen in de paddenstoelenteelt van de afgelopen jaren daar waar nodig te bundelen en verder te vertalen in uitvoeringsprojecten op bedrijfsschaal.
Verkort IMVO (= Internatio

Continuïteit IMVO sectorverslag sierteelt


Verkort IMVO (= Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen)-verslag voor de sierteeltsector over de jaren 2012 en 2013 met een scherpe focus op objectief meetbare resultaten, om het gegevenshiaat met de toekomstige IMVO sectorverslagen te dichten.
Doel van dit project is het ont

Algen voor de tuinbouw


Doel van dit project is het ontwerpen van een geschikt teeltsysteem voor glastuinbouwbedrijven.Het project wordt uitgevoerd in drie werkpakketten:Doorontwikkelen van een integraal model voor algenteeltsystemen (gesloten bioreactoren) gecombineerd met tuinbouwproductie met focus op economische aspecten.Vaststellen van bandbreedtes voor de groeifactoren en omgevingsvariabelen licht en CO2 concentraties, EC, pH en nutriëntenconcentraties voor...
In dit project worden wensen en

Innovatieslag Duurzaamheid Potplanten


In dit project worden wensen en toekomstbeelden 2020 van grondgebonden sierteeltondernemers ten aanzien van duurzame groeisubstraten in kaart gebracht. Aspecten daarin kunnen bijvoorbeeld zijn: een sterkere plant zonder chemie, verhoogde stabiliteit en weerbaarheid tegen ziekten en plagen, nutriënten leverend vermogen, CO2 neutrale productie, gebruik lokale reststromen, biobased producten, duurzame vervangers van veen, enz....
Dit project past binnen de ambi

Floriculture Sustainability Initiative Future Topics


Dit project past binnen de ambitie van het in 2012 opgerichte Floriculture Sustainability Initiative (FSI) om duurzaamheid in de internationale sierteeltsector ‘mainstream’ te maken. Daartoe is o.a. een Equivalency Tool ontwikkeld (gebaseerd op Global Gap en GSCP). Voor een aantal duurzaamheidsthema’s zit de huidige Tool nog op een relatief laag niveau. De doelstelling van dit  project is het ontwikkelen...
Champost heeft de potentie een

Champost tot Waarde


Champost heeft de potentie een waardevolle grondstof te zijn en kan daarmee voor de paddenstoelensector op termijn een bron van inkomsten worden ( in plaats van de kostenpost die het nu is). In dit project worden de meest kansrijke opties voor het tot waarde brengen van champost in kaart gebracht. Aansluitend wordt een actieplan opgesteld voor onderzoek, innovatie en paraktijkimplementatie van de meest kansrijke opties, zowel op korte termijn...
Nieuwe waardecreatie met champo

Valorisatie Champost


Nieuwe waardecreatie met champost. Ontwerpen en op praktijkschaal toepassen van een bioraffinage techniek om champost te scheiden in fosfaatarme champost en een fosfaatextract. De fosfaatarme champost voldoet aan eisen die gesteld worden aan bodemverbetering voor de vollegrondstuinbouw en grondgebonden teelten onder glas. Het fosfaatextract kan gebruikt worden als fosfaatmeststof.