Inhoud

Verticale tabs

Verticale tabs

Verticale tabs

In 2020 bestaat de tuinbouwsector uit gezonde en innovatieve bedrijven met economisch rendabele teelten die opereren binnen de randvoorwaarden van wetgeving en de wensen van de consument en maatschappij. De geteelde producten beschikken over een goede ecologische voetafdruk gericht op een duurzame productie met zo min mogelijk emissie. Hierdoor zijn er gezonde kwalitatief hoogwaardige producten in de keten en bij de consument die concurrerend en onderscheidend op de wereldmarkt zijn.

Dit is de visie van het PT programma Plantgezondheid. Het programma investeert vanuit de drie peilers Plantgezondheid, Fytosanitair en Water, bodem en bemesting in onderzoeken en projecten die het mogelijk maken om knelpunten daadkrachtig op te lossen en om een toekomstbestendige bedrijfsvoering te kunnen waarborgen.... lees meer

Programma Plantgezondheid, Fytosan...

Programma Plantgezondheid, Fytosanitair & Water + Jaarplan 2013 - oktober 2012


Programma Plantgezondheid, Fytosanitair & Water + Jaarplan 2013 - oktober 2012
Ondernemers hebben belangrijke inp...

Resultaten inputronde Plantgezondheid, Water, bodem & bemesting


Ondernemers hebben belangrijke input geleverd voor het programma Plantgezondheid. Er is veel interesse voor de oplossing van gewasgezondheidsproblemen door gebruik te maken van alternatieve middelen en methoden. De nadruk ligt op het voorkomen van problemen door de plantweerbaarheid te verhogen, maar ook het stimuleren van de ontwikkeling van middelen op natuurlijk basis (NGO) en een uitbreiding...
Het PT werkt vanaf 1 juli 2012 met...

Ondernemingsplatform Plantgezondheid


Het PT werkt vanaf 1 juli 2012 met zes Ondernemingsplatforms voor de investeringsprogramma’s. Ondernemingsplatforms stellen doelstellingen vast, werken de programma’s uit en stellen een gericht en samenhangend investeringsprogramma op. Daarbij zorgen ze voor een goede aansluiting met de praktijk. De Ondernemingsplatforms worden ondersteund door een programmamanager van het PT.In de zomer  en vroege najaar van 2012 worden...
Toenemende schaarste van kwalitati...

Water, Bodem & Bemesting


Toenemende schaarste van kwalitatief goed en bruikbaar water is een bedreiging voor de tuinbouw. Daarom investeren ondernemingen in de sector zelf veel in innovatie in de teelt om duurzaam met water om te gaan. Rijk, waterschappen, provincies en gemeenten maken beleid, wet- en regelgeving en verstrekken ook innovatiesubsidies.Brancheorganisaties ondersteunen de ondernemingen met lobby richting de lokale en rijksoverheid zodat de teelt...
Voor de tuinbouw en groensector is...

Fytosanitaire zaken


Voor de tuinbouw en groensector is het erg belangrijk om organismes die schadelijk zijn voor planten of plantaardige producten te weren. Een goede controle is daarom van groot belang. Zeker omdat Nederland fungeert als de poort van Europa (Schiphol, Rotterdam) en daardoor een groot deel van de producten die naar de EU vervoerd worden verwerkt. Daarnaast heeft Nederland een sterke positie als producent en exporteur van agrarische producten naar...
De Nederlandse tuinbouw en groense...

Teelttechnischonderzoek


De Nederlandse tuinbouw en groensector is voorloper op het gebied van teelttechnieken en gewasbescherming. De sterke concurrentiepositie van Nederlandse tuinbouw en groensector is mede hieraan te danken. De sector is zich ervan bewust dat zij om de concurrentie de baas te blijven   voortdurend moet blijven innoveren.Het Productschap Tuinbouw (PT) investeert dan ook aanzienlijk in teelttechnisch onderzoek (tuinbouwbreed...
Om de vruchtbare bodem ook voor

Milieuverordeningen


Om de vruchtbare bodem ook voor toekomstige generaties te behouden is duurzaam gebruik van de bodem essentieel. Sommige onkruiden, ziekten en plagen vormen een serieuze bedreiging voor het behoud van een vruchtbare bodem. Ook erosie moet zoveel mogelijk worden tegengegaan.Daarnaast is het essentieel voor het behoud van een vruchtbare bodem dat gewasbeschermingsmiddelen zo effectief mogelijk worden ingezet. Hiermee wordt de milieubelasting van...
Plantgezondheid en de kwaliteit va...

CEMP en Fonds Kleine Toepassingen


CEMPPlantgezondheid en de kwaliteit van producten is een belangrijke productievoorwaarde. Het behouden van een effectief middelenpakket maakt een duurzame gewasbescherming mogelijk waarin gestreefd wordt naar het verminderen van de milieubelasting als gevolg van gewasbeschermingsmiddelengebruik.Elke teelt investeert via het Productschap Tuinbouw in een Coördinator Effectief Middelen Pakket (CEMP). Deze werkt vanuit de...
De portal plantgezondheid is een p...

Portal Plantgezondheid


De portal plantgezondheid is een plaats waar ondernemers, burgers en vertegenwoordigers uit onderwijs en onderzoek informatie en kennis vinden over gewasbescherming en plantgezondheid.Voor meer informatie over plantgezondeheid zie www.plantgezondheid.nl.
PT draagt ruim 35 activiteiten ove...

Persbericht: PT draagt ruim 35 activiteiten over aan tuinbouwsector


Het Productschap Tuinbouw (PT) draagt ruim 35 activiteiten over aan organisaties en bedrijven in de tuinbouwsector. Met een deel van die activiteiten gaan circa 10 mensen mee met hun werk. Met dit besluit gaf het PT-bestuur vandaag invulling aan zijn voornemen van eind vorig jaar. Hetzelfde geldt voor de beslissing om voor een groot deel van de tuinbouwondernemers over 2013 geen heffing meer op te...
Vangsten op 10 locaties laten zien...

Schadelijke suzuki-fruitvlieg in Nederland voor het eerst massaal aanwezig


In vallen op 10 locaties in het landelijke Drosophila suzukii-monitoringnetwerk zijn in de afgelopen week veel exemplaren van de zeer schadelijke suzuki-fruitvlieg gevangen. De vangsten laten zien dat de suzuki-fruitvlieg in Nederland al wijdverspreid aanwezig is. In de meeste vallen werden lage aantallen fruitvliegen gevonden, maar in één kersenboomgaard werden in een week tijd meer dan...
Praktijkonderzoek Plant

PPO geeft factsheet uit voor herkennen en voorkomen van problemen door suzuki-fruitvlieg


Praktijkonderzoek Plant & Omgeving (PPO), onderdeel van Wageningen UR, heeft een factsheet uitgegeven die kan helpen bij het herkennen en voorkomen van schade door Drosophila suzukii. De suzuki-fruitvlieg is in 2012 voor het eerst in Nederland aangetroffen. De larven van de suzuki-fruitvlieg zorgen voor grote schade in rijpende vruchten van vrijwel alle soorten zachtfruit...
De partners binnen het Fruitken

Open Dag Fruitkenniscentrum - 22 augustus 2013


De partners binnen het Fruitkenniscentrum Randwijk houden donderdag 22 augustus 2013 een Open Dag. Onderzoekers en adviseurs lichten resultaten toe van lopende proeven en laten demonstraties zien gericht op de professionele teelt van grootfruit. De nieuwste kennis en inzichten staan die dag centraal.Het Fruitteeltkenniscentrum heeft de primeur de bezoekers de autonome trekker en fruitteeltspuit als functionerende...
Het Productschap Akkerb

Bestrijd (of meld) knolcyperus!


Het Productschap Akkerbouw (PA) en het Productschap Tuinbouw (PT) roepen alle telers op om actie te ondernemen bij de aanwezigheid van knolcyperus. Belangrijk is dat dit onkruid tijdig en op de juiste wijze wordt bestreden. Als een teler echter onvoldoende actie onderneemt, is melding gewenst. De ondernemer wordt dan door de productschappen tot uitroeiing gedwongen, door het opleggen van een teeltverbod met bestrijdingsplicht....
De wintervorst van

Februari vorst veroorzaakt in 2013 ook nog forse schade in Fruitteelt.


De wintervorst van februari 2012 veroorzaakt in 2013 25-30 miljoen extra schade in de fruitteelt. De schade bestaat uit uitval van plantopstanden en oogstreductie. Het grootste deel 15-17 miljoen bestaat uit oogstschade. Dit zijn de uitkomsten van een vorige week gehouden enquête door de Nederlandse Fruittelers Organisatie.De uitkomsten zijn dus van invloed op de omvang van de Nederlandse appel...
Tijdens de gewasbijeenk

Sclerotina, trips en luis belangrijkste knelpunten bij bonen onder glas.


Tijdens de gewasbijeenkomst Boon (28 juni) van LTO Groeiservice is een top 3 van knelpunten van het ‘specialty crop’ bonen onder glas samengesteld. De bijeenkomst vond plaats bij Leen van de Hoek en Aart Kranendonk in Ridderkerk. Bekijk de lijst.Vooralsnog resulteerde het CEMP-project (Coördinatie Effectief Maatregelenpakket glastuinbouw), dat wordt gefinancierd door het Productschap Tuinbouw...
Kleine rassen, grote zo

Houtig Kleinfruitdag was een mix van lezingen en netwerken


Kleine rassen, grote zorgenVoor het tweede jaar op rij organiseerde DLV vanuit het KICK  in samenwerking met de NFO onlangs de Houtig Kleinfruitdag. Het evenement werd gehouden op het Kleinfruitbedrijf van Gerwin en Jessica van Maanen in Dodewaard. Marcel Wenneker en Herman Helsen (beiden PPO Randwijk) gaven lezingen over aansprekende  onderwerpen.Marcel Wenneker presenteerde resultaten van een...
Het project beoogt de sector be

Alternatieven voor onkruidbestrijding in de aspergeteelt


Het project beoogt de sector bewust te maken van de mogelijkheden van alternatieve methoden voor onkruidbestrijding in de aspergeteelt door middel van praktijkdemonstraties.
Een gezonde en duurzame bloembo

Gezonde en duurzame bloembollenteelt 2014-2017


Een gezonde en duurzame bloembollenteelt mogelijk maken om aan de maatschappelijke opdracht te voldoen (license to produce). Zowel de ondernemers en organisaties zullen actief ondersteund worden d.m.v. projecten en activiteiten, o.m. d.m.v. samenstellen van een milieujaarverslag, uitvoeren tweede Nota Duurzame geasbescherming, communicatie en voorlichting, enz. enz..
Doelen:

Bouwstenen voor duurzame meeldauwbestrijding in de sierteelt


Doelen:Binnen een brede verdiepingssessie kennis uitwisselen interactief over gewassen en teeltsystemen heen met betrekking tot levenswijze en verspreiding van meeldauw in verschillende sierteeltgewassen en hoe aantasting  is te voorkomen.  Opstellen van een strategisch stappenplan voor de aanpak van meeldauw passend binnen de PPS Het Nieuwe Doen in Plantgezondheid. ...
Vervolg op project

Strategie voor beheersing suzuki-fruitvlieg


Vervolg op project 14821. Beperking schaderisico door de fruitvlieg D. suzukii in de Nederlandse productie van fruit door de ontwikkeling van een bedrijfsstrategie voor de beheersing van de suzuki-fruitvlieg. Op basis van de kennis die in 2013 is ontwikkeld, worden in nauw overleg met het bedrijfsleven onderdelen opgepakt die op korte termijn de sector ondersteunen: bewustmaking, kennisoverdracht, monitoring,...
Dit project richt zich op de to

Met CATT maken wij producten duurzaam plaagvrij


Dit project richt zich op de toepassing van CATT (controlled atmosphere & temperature treatment) als een bestrijdingsmaatregel voor een aantal (fytosanitaire) plaag/product combinaties die de internationale handel belemmert in de sectoren van de groenten en siergewassen. Labproeven en/of opschalingsproeven zullen uitgevoerd worden om het effect vast te stellen van CATT tegen trips op chrysant en paprika,...
Doel van dit project is om het

Koepelproject Plantgezondheid Bomen en Vaste Planten


Doel van dit project is om het referentiekader van ondernemers en stakeholders van waaruit zij hun keuzes maken ten aanzien van plantgezondheid in vier jaar tijd te wijzigen van een hoofdzakelijk ‘curatieve benadering’ (problemen bestrijden) naar een hoofdzakelijk ‘preventieve benadering’ (problemen voorkomen) van plantgezondheid. De boomkwekerij is de grootste producent van langbloeiende gewassen, en levert...
Als gevolg van de nationale en

Plantgezondheid Bloembollen


Als gevolg van de nationale en internationale ontwikkelingen op het gebied van plantgezondheid  ziet de bloembollensector zich genoodzaakt om op basis van onderzoek en het ontwikkelen en stellen van duurzaamheidseisen (MPS, Milieukeur, MRL’s) een duurzaamheidssysteem te ontwikkelen.  Acties:Het onderhouden en uitbouwen van een kennis- en (internationaal) relatienetwerk ten behoeve van kennisoverdracht richting...
Dit koepelproject heeft tot doe

Koepelproject Paddenstoelenweerbaarheid


Dit koepelproject heeft tot doel de verkregen onderzoeksresultaten van afgelopen jaren te bundelen en in pilots op bedrijfsniveau uit te gaan rollen. Dit zou kunnen inhouden op bedrijfsschaal houden van onderzoeken binnen de teelt/ toepassing van middelen/ methode die de weerbaarheid van de paddenstoelen en het substraat vergroten. Daarnaast is er in dit koepelproject ook ruimte voor de uitrol van de opgedane kennis naar...